Artikel

Nära vård: Digitala hjälpmedel för ökad trygghet och personcentrering

Kommunerna är mitt uppe i omställningen till det som benämns som nära vård. Men vad innebär det egentligen? I några filmer ger vi exempel på arbetssätt som främjar nära vård och omsorg, och som redan idag finns i kommunerna i Göteborgsregionen. Denna film, med temat digitalisering, ger exempel från Mölndals stad.

Februari 2022

Mölndals stad använder ett system som de kallar Hälsoportalen. Det är ett digitalt system för vård och omsorg som används genom att patienten laddar ner en app i mobiltelefonen eller får hem en digital platta. Till plattan hör ett antal instrument där patienten kan kontrollera vissa hälsovärden själv, exempelvis vikt, blodsocker, blodtryck och blodprov. Värdena registreras i systemet och vårdpersonalen kan ta del av dem utan att åka ut till patienten.

Hälsoportalen innehåller även många andra funktioner: videomöten, chatt, filmer, frågeformulär och möjlighet att lägga in mål för patienten som sedan följs upp.

– Patienterna kan själva arbeta med sin hälsa genom funktionerna och tillsammans med personalen sätta upp mål att uppnå, berättar Joachim Vang, som är projektanställd digitaliseringsledare i Mölndals stad.

Korttidsenheter och hemsjukvård

Hälsoportalen används exempelvis för patienter på korttidsenheter, palliativa patienter och personer som har hemsjukvård. Via Hälsoportalen kan patienten nå personal när som helst om hen exempelvis mår dåligt. Personalen kan då via chatt eller videomöte ta reda på mer om hur personen mår, exempelvis kontrollera vissa värden, och stötta patienten utan att åka dit. Om man chattar på natten tar personalen hand om det på morgonen.

– Det är dock viktigt att poängtera att digitala besök inte ersätter alla ”riktiga” besök, utan det är ett komplement och används i de fall där det inte är nödvändigt att åka till patienten, säger Joachim.

Rehabiliteringsprogram med mål

Via Hälsoportalen kan patienter som har rehabiliteringsprogram, efter att till exempel ha ramlat och skadat sig, få ett träningsprogram med videofilmer, mål och frågeformulär för att följa upp hur det går.

– Fördelen med Hälsoportalen är att patienterna blir mer självständiga och kan få stöd av de yrkesgrupper vi har, som sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut med flera. Patienterna slipper ha personal springande hos sig och de blir mer självständiga och motiverade när de själva kan jobba med sin hälsa med stöttning från oss, berättar Joachim.

Andra fördelar är att arbetssättet frigör tid och minskar resandet för personalen, vilket är positivt även för miljön.

Pilotprojekt

Hälsoportalen är ett pilotprojekt på tolv månader och i skrivandets stund har 16 patienter hemutrustning och 15 mobilappar. Alla som vill och som är anslutna till den kommunala hälso- och sjukvården får vara med i Hälsoportalen. Undantaget är vissa patienter, exempelvis personer med demenssjukdom, där arbetssättet inte är lämpligt.

Fler filmer om Nära vård

Vi gör filmer på olika teman som berör nära vård. Du hittar filmerna på sidan Filmer om nära vård

Vad menas med nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsform utan handlar om arbetssätt där olika aktörer samverkar mer för individens bästa, och där målet är att vården blir mer tillgänglig i form av bland annat geografisk närhet, hög kontinuitet och digitala vårdtjänster. Nära vård är tänkt att utgå från individens hela livssituation och ska inte påverkas av organisatoriska faktorer. Den allra närmsta vården är egenvård som individen själv kan utföra och de insatser som kan förebygga att vårdbehov uppkommer.

Primärvården ska vara navet i all hälso- och sjukvård och där ingår den kommunala hälso- och sjukvården. Med en mer nära vård är tanken att det blir möjligt för fler patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus.

Läs mer om vad GR gör för att stötta kommunerna i omställningen till nära vård

Kontakt

Uppdaterad