Metod och verktyg

Digitala möten – att mötas på distans

Den digitala omställningen har under de senaste åren tagit fart. Att kunna planera, leda och följa upp ett digitalt möte är något som mer eller mindre förväntas av oss alla. Därför har vi tagit fram denna lathund kring vad som kan vara bra att tänka på inför, under och efter ett digitalt möte. Lathunden vänder sig främst till dig som jobbar inom socialtjänsten men även fler yrkesgrupper kan ha nytta av den.

Behovet av digitala möten finns inom alla områden i socialtjänsten. Det kan till exempel handla om utredningssamtal med vårdnadshavare, barn, unga eller vuxna, och uppföljningssamtal i särskilda boenden eller vid familjehemsplaceringar. Det kan också handla om möten med samverkansaktörer såsom skolan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.

Inom kommunal verksamhet frigör digitala möten en hel del tid då man slipper resa till och från fysiska träffar, gör det möjligt för anhöriga att delta oavsett var i världen de bor och ger kortare möten vilket kan bidra till att klienter/brukare/patienter orkar delta mer aktivt. Syftet med denna handledning är inte att ersätta alla fysiska möten, vi behöver även i fortsätt­ningen träffas fysiskt för att kunna kommunicera på ett professionellt och mänskligt sätt och för att upprätthålla goda relationer. Det handlar kanske mer om att komplettera eller ersätta fysiska möten där digitala möten är ett likvärdigt eller bättre alternativ, särskilt när risk för smitta finns eller när avstånden mellan deltagarna är stora.

Med digitala möten menas möten i realtid, alltså möten via webb, video eller telefon. Inom kommunal verksamhet finns det olika tillfällen där man skulle kunna mötas digitalt;

 • internt inom kommunen för möten mellan olika professioner och verksamheter, tex avrapporteringar mellan handläggare, hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
 • möten med brukare/klient/ närstående/elev, tex stödjande samtal mellan boendestödjare och klient eller avstämningar mellan handläggare och brukare inom äldreomsorg
 • möten med externa kontakter där olika professioner och verksamheter deltar, tex vid samordnad vårdplanering.

I den här handledningen har vi delat in mötet mycket enkelt i tre delar; före mötet, under mötet och efter mötet. Vid varje steg följer en checklista och länkat material för den som vill hämta mer infor­mation. Vi hoppas att detta underlag kan hjälpa kommuner inom Göteborgsregionen att tänka och agera innan, under och efter digitala möten.

Se även länk till SKR:s Digitala möten i socialtjänsten - Digitala möten i socialtjänsten, stöd med anledning av covid-19_version 21-04-06 (skr.se). Länk till annan webbplats.

Modellens tre steg

Digitala möten ska vara tillgängliga för alla

Tillgängliga möten skapas genom kunskap om grundläggande förutsättningar för att alla ska kunna delta. En grundläggande förutsättning för tillgängliga digitala möten är att ha en bra struktur och välfungerande teknik.

I checklistan under varje rubrik finns råd och tips för planering och genomförande av tillgängliga digitala möten.

Före mötet

Illustration av förberedelserna inför mötet

Inför användning av digitala möten behöver man:

 1. Identifiera vilken typ av information som behandlas i olika typer av möten
 2. Undersöka vilka tjänster som finns och hur de uppfyller säkerhetskraven
 3. Besluta vilka tjänster som ska användas för olika typer av möten
 4. Bedöma lämplighet utifrån det enskilda mötet och individens behov/situation

 • Vad vet vi om deltagarnas kunskap om digitala möten? Och hur kan vi säkerställa att de har tillräcklig kunskap? Kan information skickas ut med kallelse tex? Se rubrik Formulera kallelse
 • Hur ser tillgången till lämplig teknik ut för de som ska delta i mötet? Och hur kan vi säkerställa att deltagarna kan delta? Se rubrik Formulera kallelse
 • Finns det begränsningar i antal deltagare och hur hanterar man detta innan utskick av inbjudan till deltagare?
 • Skapa ett möte på lika villkor - finns funktionsvariation hos mötesdeltagarna som försvårar? Hur kan vi möta dessa behov?
 • Har tolk möjlighet att ansluta?
 • Finns det risk för hot och våld hos den som ska delta i mötet? Hur kan det åtgärdas?
 • Ta med i beaktande att mötet kan spelas in av deltagare utan att det märks – hur minimera den risken?
 • Behöver vi begära in samtycke från deltagare som inte kan föra sin egen talan? Och hur ska det samtycket utformas? För varje möte? Skriftligt/muntligt?
 • Hur ska identifiering ske? Ska tillgång till Bank Id eller annan identifikation krävas?

Efter deltagaranalysen är det dags att ta ställning till vilken form av möte som lämpar sig bäst. Syftet med mötet kan styra vilken form av möte det ska vara:

 • Helt digitala möten – det kan vara lämpligt om avstånden är långa, om någon är sjuk eller har nedsatt immunförsvar. Det är även lämplig om det är ett uppföljningsmöte eller en kort avstämning när man redan känner varandra.
 • Hybridmöten, dvs där vissa deltar fysiskt i mötesrummet och andra deltar digitalt – här finns det risk att de som inte deltar fysiskt missar information som sker i rummet. Samtidigt kan det vara en lösning för att fler ska kunna delta. Kanske vill den enskilde ha med någon anhörig som inte bor i samma stad? Kanske är någon sjuk och inte kan ta sig till mötet men kan delta hemifrån?
 • Helt fysiska möten – är det första gången ni träffas kan det vara viktigt att hålla mötet fysiskt.

 • Inkludera användarmanual eller beskrivning av hur man gör för att delta i mötet
 • Om möjligt ha en fysisk träff innan för att säkerställa att man vet hur personen ser ut
 • Lämna information om vem man kan vända sig till om det inte fungerar med tekniken
 • Lämna information om att dokumentation kommer att göras

 • Vad ska stå i ämnesraden i mejlet så att sekretess upprätthålls?
 • Tänk på att lägga deltagare som hemlig kopia så att inte mejladresser röjs till andra deltagare.

 • Boka en passande lokal vid hybrid-möten. Alla lokaler är inte lämpliga för dessa möten.
 • Provkör utrustningen innan mötet även om du är van användare. Då slipper du obehagliga överraskningar som felinställda eller icke fungerande kameror, tomma batterier etc
 • Använd headset i stället för högtalare för att minska risken för att någon annan hör.
 • Sätt röd lapp på dörren för att hålla obehöriga ute eller på annat sätt markera att du är upptagen i möte och inte vill bli störd.
 • Ta fram de digitala dokument som ska användas under mötet - se till att sekretessbelagda uppgifter som berör andra inte syns.

 • Lägg inte nästa möte direkt efter tidigare möte – se vad som bör göras direkt efter mötet under rubriken Efter mötet

Under mötet

Illustration av stegen under det digitala mötet

 • Släpp in från lobbyn om en sådan finns.
 • Genomför ett upprop för att säkerställa att rätt personer är med i mötet. Avbryt mötet om obehöriga finns med.
 • Informera om mötets struktur och innehåll, tex hur långt mötet är och vilka frågor som ska tas upp och samtalas om.
 • Informera om vilka som är med, var de kommer ifrån och deras roll.
 • Informera om vem som antecknar under mötet och att anteckningar kommer att/kommer inte att skickas ut till deltagarna efter mötet.
 • Ställ frågan om önskemål om hur dokumentation (beslut tex) ska förmedlas (om det är relevant)
 • Informera om att mötet inte kommer att spelas in och påpeka att informationen som lämnas under mötet är konfidentiell.

 • Dela skärm under pågående möte. Ta fram de digitala dokument som ska visas innan mötet då det minskar möjligheten för att fel dokument kommer fram. Stäng ner alla andra dokument.
 • Stäng av avisering för inkommande mejl.
 • Stäng av aviseringen för chatfunktionen i Teams.

 • Sammanfatta informationen på ett kortfattat sätt och informera om vad som händer härnäst i processen.
 • Ansvarig möteshållare avslutar mötet och stänger det digitala rummet (om det går att göra det, beror på vilket verktyg som används)

Efter mötet

Illustration av stegen efter det digitala mötet

 • Ska utvärderingen göras individuellt eller i teamet?
 • Fungerade tekniken?
 • Kom alla till tals?
 • Vad kan förbättras till nästa gång?
 • Var det rätt mötesform?
 • Fungerade kallelsen och annat förberedande på det sätt som man tänkt?

 • Om dokumentation ska skickas digitalt så ska det göras på ett säkert sätt. Kontrollera med din organisation vad ni får använda.
 • Brev eller fysiskt överlämnande enligt gällande rutin.

Säkerhet

Digitala möten skall vara säkra

Lagar & Regelverk (informationssakerhet.se) Länk till annan webbplats.

Här finner du länkar till kortare redogörelser för ett antal centrala lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och allmänna råd som är centrala ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Informationssäkerhet.se har valt att dela in författningarna i tre kategorier:

 • Rättsligt skydd för viss typ av information
 • Rättsliga krav på informationssäkerhet i olika verksamheter
 • IT-brott och IT-relaterad brottslighet

Digitala verktyg ska vara säkra

Säkra it-produkter (informationssakerhet.se) Länk till annan webbplats.

De tekniska system som omger oss blir alltmer komplexa och beroende av varandra. Ett exempel på detta är det ömsesidiga beroendet mellan el-, tele- och IT-systemen, där ett avbrott i ett av systemen får återverkningar i de andra. Se länk för vidare beskrivning av kravformulering, skyddsprofiler, värdering och riskanalys.

Digital information skall hanteras säkert

Säker hantering av information (informationssakerhet.se) Länk till annan webbplats.

Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Det gäller såväl hos enskilda som hos organisationer, både i näringslivet och i offentlig verksamhet. Informationssäkerhet omfattar därför hela samhället. Se länk ovan för vidare beskrivning av bland annat:

 • ledningssystem för informationssäkerhet
 • SKLs verktyg för klassning
 • att skydda information där den lagras
 • att hantera överbelastningsattacker

Monica Wallström

Projektledare och processledare

031-335 52 24

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2022

Framtagen inom projekt

Temagrupp Digitalisering – Digitala möten

GR:s roll

GR har sammanställt underlaget tillsammans med representanter i fokusgrupp Digitala Möten.

Kommuner representerade i fokusgruppen:

 • Alingsås
 • Lerum
 • Mölndal
 • Partille

Finansiär

God och Nära Vård

Uppdaterad