Metod och verktyg

Elevinformation – system för elevuppföljning

Elevinformation.se, även kallat ELIN, är ett verktyg för att säkerställa korrekt information gällande Göteborgsregionens ungdomar och gymnasieelever, så att rätt underlag finns för att hantera interkommunala ersättningar, bidrag till fristående skolor, samt stödja hemkommunernas arbete med att uppfylla det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Systemet ger även underlag till regional statistik.

Så fungerar verktyget

Gymnasieskolor inom Göteborgsregionen rapporterar in utbildningshändelser till ELIN, det vill säga exempelvis när en elev blir antagen, gör ett studievägsbyte eller ett avbrott. Informationen skickas till ekonom på elevens hemkommun, så att skolan kan få korrekt ersättning. Vid avbrott får handläggare inom det kommunala aktivitetsansvaret ett meddelande, så att de kan påbörja arbetet med ungdomen.

ELIN hämtar även information från Skatteverket gällande vilken som är elevens hemkommun, från antagningssystemet Indra kring vilken utbildning eleven antagits till i år 1, samt från den nationella betygsdatabasen för att få information om examen och studiebevis. ELIN kan även skicka information om utbildningshändelser direkt till kommunernas egna elevadministrativa system.

I KAA-modulen kan handläggare inom det kommunala aktivitetsansvaret registrera uppföljningar, samt få påminnelser när de ska kontakta ungdom utanför gymnasieskola. ELIN skapar den fil som hemkommun är ålagd att rapportera till SCB varje halvår.

Till systemet finns ett statistikverktyg där det går att följa elevrörelser, avbrott och genomströmning.

I korthet

Kontakt

elin@goteborgsregionen.se

Ansökan om användar-ID

Blankett för ansökan om användar-ID Word, 75 kB.


Uppdaterad