Rapport

Följeforskning av projekt Integration 2014–2016

Detta är en utvärdering av ett projekt som syftade till att minska trångboddhet i stora barnfamiljer som ofta uppstår i samband med anhöriginvandring.

Projektet riktade sig till barnfamiljer med förstahandskontrakt, som definierades som väldigt trångbodda och bodde i stadsdelarna Angered, Västra Hisingen och Östra Göteborg.

Målsättningarna var dels att pröva en arbetsmodell för minskad trångboddhet, dels att tio familjer skulle få möjlighet att byta till en större lägenhet inom allmännyttan i Majorna eller Högsbo.

Projektet genomfördes av Göteborgs stad i samverka med ett flertal kommunala bostadsbolag.

Svårt att genomföra projektet

Den här utvärderingen visar att projektet har varit svårt att genomföra, delvis på grund av otydlighet kring urval och rutiner. Det tog tid att hitta fungerande former för lägenhetsförmedling vilket slutligen gjordes via samverkan med fastighetskontoret och databasen Bomedla.

Projektet bytte också namn från Projekt Integrationsprojekt för stora barnfamiljer till Projekt Integration för att betona integrationsdelen i projektet.

Arbetsmodellen har prövats i två av de tre berörda stadsdelarna. Målsättningen om tio familjer har inte uppnåtts då endast sex familjer registrerats i Bomedla på grund av svårigheter att hitta familjer som ville flytta från området eller bestod av rätt antal personer. Brist på stora lägenheter och förändrade prioriteringar i samband med den stora ökningen av antalet flyktingar är några anledningar till detta. Ytterligare aspekter är att familjer tackat nej på grund av att lägenheterna varit för små för deras behov samt att två av familjerna som fått erbjudande har fått erbjudande inom den interna omflyttningsplatsen både innan och under tiden som de deltog i projektet.

Stor omsättning på handläggare och kontaktpersoner har också försvårat kontinuiteten i projektet.

Utvärderarens rekommendationer

Inför framtiden rekommenderar utvärderaren inte att arbetsmodellen implementeras. Dock har projektet genererat en rad lärdomar, erfarenheter och strukturer varav vissa redan har tagits tillvara i andra samarbeten mellan bostadsbolagen, social resursförvaltning och fastighetskontoret i Göteborg.

Rapporten har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Anette Moberg med tillägg av Eva Sennemark

Publiceringsår

2016

Uppdaterad