Rapport

Hälsans betydelse för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare

I den här kunskapsöversikten presenteras forskning som synliggör olika möjligheter och utmaningar som vuxna invandrare möter när de ska lära sig språket i ett nytt land. Översikten fokuserar på hälsa och andraspråksinlärning.

Syftet med den här kunskapsöversikten från FoU i Väst är att lyfta fram vetenskaplig kunskap om det specifika området hälsa och inlärning av andraspråk för vuxna invandrare.

Faktorer som spelar roll för vuxna invandrare som lär sig ett andraspråk

Totalt redovisas resultat från 24 studier som på olika sätt belyser förklaringsfaktorer som kan spela roll för vuxna invandrares inlärning av andraspråk.

Utbildningsbakgrund, ålder, kön, upplevelser av traumatiserande händelser och socialt stöd i mottagarlandet är några av de faktorer som framstår som betydande för vuxna invandrares språkinlärning.

Förutom dessa faktorer framgår det även att inlärning av andraspråk och hälsa har en ömsesidig påverkan på varandra.

Språk har betydelse för hälsa – och hälsa har betydelse för språkinlärning

Vissa av studierna som redovisas i översikten har undersökt effekter av att kombinera undervisning i andraspråk med information om hälsa och kost och kunnat konstatera att språk har betydelse för hälsa. Andra studier har undersökt det omvända sambandet – hur flyktingars och invandrares hälsa påverkar språkinlärning – och kunnat konstatera att hälsa har betydelse för möjligheter till språkinlärning. Det finns personer som har upplevt traumatiska händelser innan eller i samband med migrationstillfället som sannolikt behöver psykologiskt eller terapeutiskt stöd för att inlärning av andraspråk ska vara möjligt. Andra personer behöver snarare stöd av mer social karaktär i form av ökad delaktighet och ökat självförtroende.

Ingen homogen grupp

En slutsats som kan dras från den samlade forskning som redovisas i kunskapsöversikten är vikten av att inte se vuxna invandrare som en homogen grupp. Även om det går att se likheter och mönster i forskningen är det viktigt att personer som ska lära sig ett språk i ett nytt land får hjälp och stöd utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Utvärdering av verksamheten Mera Svenska Bättre Hälsa

Den här kunskapsöversikten togs fram i anslutning till att FoU i Väst/GR utvärderade verksamheten Mera Svenska Bättre Hälsa, som arbetar med samhällsinformation, arbetsliv, hälsa och lätt svenska för vuxna invandrare.

Lärdomar från forskningen tyder på att verksamheter som Mera Svenska Bättre Hälsa behövs och fyller en lucka för de personer som inte har kunnat tillgodogöra sig undervisningen i svenska för invandrare (sfi).

Kontakt

I korthet

Författare

Emma Nilsson

Framtagen

Februari 2017

Uppdaterad