Publikation

Kunskapsunderlag inför rådslag

Detta kunskapsunderlag är framtaget till det rådslag som äger rum i Göteborgsregionen 2024. Under rådslaget ska politiker från samtliga 13 kommuner träffas för att diskutera framtida utmaningar kopplat till kompetensförsörjning och fysisk planering. Ett av syftena är att uppdatera och komplettera överenskommelserna i Hållbar tillväxt från 2013.

Kunskapsunderlaget bygger huvudsakligen på de regionala bilder som GR:s förvaltning har arbetat fram utifrån ett uppdrag från förbundsstyrelsen i november 2021. De regionala bilderna baseras på statistik, omvärldsanalyser, prognoser och olika utvecklingsscenarier. Bilderna ska stötta den kommunala och regionala samhällsplaneringen samt skapa en grund för dialog och samverkan om långsiktiga planeringsinriktningar för den växande storstadsregionen.

Kunskapsunderlaget baseras även på de dialoger som GR har genomfört i medlemskommunernas kommunstyrelser inför rådslaget. Dialoger har även förts med företrädare från näringsliv, akademi, blå och gröna näringar samt ungdomsorganisationer.

Del 1 beskriver vad som kännetecknar en attraktiv region och på vilket sätt Göteborgsregionen uppfyller kriterierna för en sådan, med avstamp i de politiska överenskommelserna från tidigare rådslag. Del 1 innehåller också en sammanställning över vilka utmaningar som kommunerna i Göteborgsregionen och andra aktörer anser är mest prioriterade inför framtiden, med sikte på år 2050. Här finns också en utblick mot övergripande trender i Europa.

I del 2 finns de utmaningar som kommer att diskuteras under rådslaget. Det handlar bland annat om kompetensförsörjning, infrastruktur, klimatomställning och energiförsörjning.

Kunskapsunderlaget har tagits fram av GR:s förvaltning på uppdrag av förbundsstyrelsens presidium. I arbetsgruppen har även Business Region Göteborg ingått.

Läs mer

Rådslag om Göteborgsregionen 2050
Hållbar tillväxt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2024

Uppdaterad