Rapport, Statistik

Regionala bilder – underlag för fysisk planering

Storstadsregionen växer och det skapar både nya utmaningar och möjligheter. ”Regionala bilder – underlag för fysisk planering” är ett kunskapsunderlag för att stötta långsiktig kommunal och regional samhällsplanering i att möta framtida utmaningar.

Regionala bilder består av flera delar och lyfter frågor om fysisk planering på mellankommunal och regional nivå. Varje del har ett tema som beskriver regionens historiska utveckling, nuläge och möjliga framtida scenarion. Göteborgsregionens mål följs upp i den mån de har koppling till det aktuella temat. Kunskapsunderlaget är tänkt att vara en grund för prata om regionens långsiktiga utveckling och framtida utmaningar.

Om materialet

Materialet är interaktivt vilket innebär att du som läsare genom att hålla muspekaren över information eller i vissa fall klicka på den kan få upp mer information. Materialet uppdateras löpande vilket innebär att befintlig information uppdateras och att nya bilder och teman tillkommer.

Tema: Befolkning

År 2013 antogs GR:s styrdokument Hållbar tillväxt och bland annat målet om att Göteborgsregionens invånare ska bli fler. I detta tema kan du läsa om befolkningsmålen, ta del statistik för Göteborgsregionen som helhet och för enskilda medlemskommuner, analyser, framtida befolkningsscenarion och mycket mer.

Tema: Bostäder

För att möjliggöra och bemöta befolkningstillväxten i Göteborgsregionen krävs ett aktivt bostadsbyggande. I detta tema kan du bland annat ta del av statistik gällande bostadsbestånd, upplåtelseformer och färdigställda bostäder i Göteborgsregionen som helhet och för enskilda medlemskommuner. Utifrån tre olika befolkningsscenarion finns även en uppskattning av kommande bostadsbehov i regionen.

Tema: Infrastruktur och mobilitet

Göteborgsregionens befolkning och arbetsmarknad växer och många reser inom regionen på daglig basis. Det ställer stora krav på infrastrukturen och hur regionen fungerar som ett system. Hur ser regionens mellankommunala flöden ut och hur påverkar det regionen? I detta tema kan du läsa mer om komplexiteten i arbetsmarknadsregionen, ta del av mobilitetsstatistik och framtidsscenarion för resandet.

Tema: Grön infrastruktur

En viktig faktor för Göteborgsregionens attraktivitet är tillgången på stora sammanhängande grönområden och kulturlandskap. I detta tema kan du bland annat ta del av statistik gällande jordbruksmark och grönområden i Göteborgsregionen som helhet och för enskilda medlemskommuner. Utifrån tre olika befolkningsscenarion finns även en uppskattning av hur tillgången till grönområden kan förändras i regionen.

Tema: Klimat

Göteborgsregionen ska minska utsläppen av växthusgaser för att minska klimatpåverkan. Samtidigt förändras klimatet redan vilket påverkas förutsättningarna i regionen. I detta tema kan du läsa mer om Göteborgsregionens utsläpp av växthusgaser, hur klimatet kan förändras i framtiden och vad det innebär i termer av risker och klimatanpassning.

Tema: Energi

För att möjliggöra utvecklingen av Göteborgsregionen krävs en fungerande energiförsörjning. I tema energi kan du läsa om Göteborgsregionens övergripande energianvändning och mer specifikt om elförsörjningen. Rapporten innehåller även scenarion för hur elbehovet väntas ändras i framtiden.

Kontakt

I korthet

Framtagen

2023

Kortfattat

Regionala bilder är ett kunskapsunderlag som GR arbetat fram utifrån ett uppdrag från förbundsstyrelsen i november 2021. Varje del har ett tema och beskriver regionens historiska utveckling, nuläge
och möjliga framtida scenarion. Syftet med de regionala bilderna är att stötta samhällsplaneringen samt skapa en grund för dialog och samverkan om långsiktiga planeringsinriktningar.

Teman

Befolkning

Bostäder

Infrastruktur och mobilitet

Grön infrastruktur

Klimat

Energi

Uppdaterad