Artikel

Rådslag om Göteborgsregionen 2050

Hur och var ska Göteborgsregionen växa fram till 2050? Det ska politikerna i GR:s 13 medlemskommuner diskutera under det rådslag som ska hållas den 15 augusti 2024.

Vad är ett rådslag?

Ett rådslag är en strukturerad dialog och samverkan mellan politiker i Göteborgsregionen. Syftet är att skapa förutsättningar för ett samstämmigt och konsekvent agerande över tid.

Rådslag kan resultera i ett antal regionala överenskommelser. De regionala överenskommelserna förverkligas sedan genom planering och genomförande i kommunerna. Tidigare rådslag har bland annat utmynnat i de styrande dokumenten Hållbar tillväxt och Strukturbild för Göteborgsregionen.

Dags för nytt rådslag

Det är tio år sedan det senaste rådslaget ägde rum och eftersom Göteborgsregionen och omvärlden har förändrats finns det behov en ny rådslagsrunda som tar ett brett perspektiv på de regionala utvecklingsfrågorna.

Därför har politikerna i förbundsstyrelsen gett GR i uppdrag att genomföra ett nytt rådslag.

Rådslaget fokuserar på det regionala perspektivet på lång sikt, fram till år 2050. Det ska också vara områden som är smartast att möta genom samverkan och där det finns en kommunal rådighet.

Aktuellt

GR har tagit fram ett kunskapsunderlag som samtliga politiker ska läsa inför rådslaget. Det innehåller åtta utmaningar som ska diskuteras under rådslaget.

Process och tidplan

Rådslagen genomförs i följande steg:

Under 2023 och 2024 har tjänstepersoner från GR besökt samtliga kommunstyrelser för att identifiera och inhämta kunskap om respektive kommuns högst prioriterade regionala utmaningar.

Datum för dialoger i kommunerna
2023

 • 3 oktober, Göteborg, stadsbyggnadsnämnden
 • 15 november, Göteborg, kommunstyrelsen
 • 22 november Partille, kommunstyrelsen
 • 13 december, Lerum, kommunstyrelsens presidium
 • 20 december, Tjörn, samhällsbyggnadsnämnden

2024

 • 11 januari, Härryda, kommunstyrelsen
 • 15 januari, Stenungsund, kommunstyrelsen
 • 16 januari, Lilla Edet, kommunstyrelsen
 • 23 januari, Öckerö, kommunstyrelsen
 • 24 januari, Mölndal, kommunstyrelsen
 • 5 februari, Alingsås, kommunstyrelsen
 • 8 februari, Tjörn, kommunstyrelsen
 • 20 februari, Kungsbacka, kommunstyrelsen
 • 13 mars, Kungälv, kommunstyrelsen
 • 19 mars, Ale, kommunstyrelsen

GR:s förvaltning har gjort en omvärldsspaning där några olika grupperingar får ge sin bild av vad som är en attraktiv utveckling i storstadsregionen fram till år 2050. Omvärldsspaningen omfattar även en europeisk utblick.

Med de identifierade utmaningarna och omvärldsspaningen som grund genomförs ett rådslag där politiker från GR:s 13 medlemskommuner träffas för att diskutera framtida utmaningar kopplat till kompetensförsörjning och fysisk planering. Ett av syftena är att uppdatera och komplettera överenskommelserna i Hållbar tillväxt från 2013.

Datum för rådslaget

15 augusti 2024

Kontakt

Maria Sigroth

Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad

031-335 50 73

I fokus

Kunskapsunderlag inför rådslag

Läs mer om de åtta utmaningar ska diskuteras

Vad menas med regional planering?

Se filmen som reder ut begreppen

Relaterat material

Uppdaterad