Artikel

Rådslag om Göteborgsregionen 2050

Hur ska Göteborgsregionen utvecklas fram till 2050? Det ska politikerna i GR:s 13 medlemskommuner diskutera under det rådslag som ska hållas med start hösten 2023.

Vad är ett rådslag?

Ett rådslag är en strukturerad dialog och samverkan mellan politiker i Göteborgsregionen. Syftet är att skapa förutsättningar för ett samstämmigt och konsekvent agerande över tid.

Rådslag kan resultera i ett antal regionala överenskommelser. De regionala överenskommelserna förverkligas sedan i den kommunala planeringen och genomförandet. Tidigare rådslag har bland annat utmynnat i de styrande dokumenten Hållbar tillväxt och Strukturbild för Göteborgsregionen.

Dags för nytt rådslag

Det är tio år sedan det senaste rådslaget ägde rum och eftersom Göteborgsregionen och omvärlden har förändrats finns det behov en ny rådslagsrunda som tar ett brett perspektiv på de regionala utvecklingsfrågorna.

Därför har politikerna i förbundsstyrelsen gett GR i uppdrag att genomföra ett nytt rådslag.

Rådslaget fokuserar på det regionala perspektivet på lång sikt, fram till år 2050. Det ska också vara områden som är smartast att möta genom samverkan och där det finns en kommunal rådighet.

Aktuellt

Just nu sammanställer GR de underlag som ska ligga till grund för de första dialogerna i kommunerna om de regionala utmaningarna (se rubriken Process).

Process

Rådslagen genomförs i följande steg:

Politisk dialog i medlemskommunerna om vilka de regionala utmaningarna är, utifrån statistik och andra underlag som GR tar fram.

Datum för dialoger i kommunerna

  • 3 oktober, Göteborg, stadsbyggnadsnämnden
  • 15 november, Göteborg, kommunstyrelsen
  • 22 november Partille, kommunstyrelsen
  • 23 januari 2024, Öckerö, kommunstyrelsen
  • 24 januari 2024, Mölndal, kommunstyrelse

Listan uppdateras allt eftersom datumen blir klara.

Här handlar det om vilka värden som Göteborgsregionen ska präglas av 2050.

Detta steg innehåller två delar. Först görs en omvärldsanalys, bland annat genom dialog med representanter för näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentliga aktörer. GR tittar också på den senaste forskningen och tar reda på vilka värden som präglar andra framgångsrika storstadsregioner i Europa.

Därefter genomförs en dialog mellan politiker i medlemskommunerna, utifrån vad som kommit fram i tidigare dialoger samt genom omvärldsanalysen.

Först förs en politisk dialog i medlemskommunerna om vilka överenskommelser som kan behövas för att regionen ska utvecklas på ett hållbart sätt fram till 2050.

Därefter presenteras ett förslag till regionala överenskommelser.

Kontakt

Maria Sigroth

Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad

031-335 50 73

I fokus

Vad menas med regional planering?

Se filmen som reder ut begreppen

Relaterat material

Uppdaterad