Artikel

Rådslag om Göteborgsregionen 2050

Hur och var ska Göteborgsregionen växa fram till 2050? Det ska politikerna i GR:s 13 medlemskommuner diskutera under det rådslag som ska hållas med start hösten 2023.

Vad är ett rådslag?

Ett rådslag är en strukturerad dialog och samverkan mellan politiker i Göteborgsregionen. Syftet är att skapa förutsättningar för ett samstämmigt och konsekvent agerande över tid.

Rådslag kan resultera i ett antal regionala överenskommelser. De regionala överenskommelserna förverkligas sedan i den kommunala planeringen och genomförandet. Tidigare rådslag har bland annat utmynnat i de styrande dokumenten Hållbar tillväxt och Strukturbild för Göteborgsregionen.

Dags för nytt rådslag

Det är tio år sedan det senaste rådslaget ägde rum och eftersom Göteborgsregionen och omvärlden har förändrats finns det behov en ny rådslagsrunda som tar ett brett perspektiv på de regionala utvecklingsfrågorna.

Därför har politikerna i förbundsstyrelsen gett GR i uppdrag att genomföra ett nytt rådslag.

Rådslaget fokuserar på det regionala perspektivet på lång sikt, fram till år 2050. Det ska också vara områden som är smartast att möta genom samverkan och där det finns en kommunal rådighet.

Aktuellt

Just nu sammanställer GR de underlag som ska ligga till grund för de första dialogerna i kommunerna om de regionala utmaningarna (se rubriken Process).

Process samt datum för dialoger

Rådslagen genomförs i följande steg:

GR:s förvaltning besöker samtliga kommunstyrelser för att identifiera och inhämta kunskap om respektive kommuns högst prioriterade regionala utmaningar. Dialogen kan ske i fler församlingar men det är en fördel om kommunstyrelsen står som avsändare för den slutliga bedömningen.

Datum för dialoger i kommunerna
2023

 • 3 oktober, Göteborg, stadsbyggnadsnämnden
 • 15 november, Göteborg, kommunstyrelsen
 • 22 november Partille, kommunstyrelsen
 • 13 december, Lerum, kommunstyrelsens presidium
 • 20 december, Tjörn, samhällsbyggnadsnämnden

2024

 • 11 januari, Härryda, kommunstyrelsen
 • 15 januari, Stenungsund, kommunstyrelsen
 • 16 januari, Lilla Edet, kommunstyrelsen
 • 23 januari, Öckerö, kommunstyrelsen
 • 24 januari, Mölndal, kommunstyrelsen
 • 5 februari, Alingsås, kommunstyrelsen
 • 8 februari, Tjörn, kommunstyrelsen
 • 12 februari, Ale, kommunstyrelsen
 • 20 februari, Kungsbacka, kommunstyrelsen
 • 13 mars, Kungälv, kommunstyrelsen

GR:s förvaltning genomför en omvärldsanalys där bland annat några olika grupperingar får ge sin bild av vad som är en attraktiv utveckling i storstadsregionen fram till år 2050. Omvärldsanalysen omfattar även en internationell utblick över europeiska storstadsregioner som rankas högt i attraktivitet för såväl befolknings- som näringslivsutveckling.

Med de identifierade utmaningarna och omvärldsanalysen som grund genomförs ett rådslag där politik möter politik. Målet är att rådslaget ska utmynna i ett antal politiska överenskommelser som tar sikte på år 2050.

Datum för rådslaget

15 augusti 2024
Tid och plats inte bestämd.

Kontakt

Maria Sigroth

Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad

031-335 50 73

I fokus

Vad menas med regional planering?

Se filmen som reder ut begreppen

Relaterat material

Uppdaterad