Rapport

Slututvärdering av projekt
Ensamkommande barn
och ungdomar i Göteborgsregionen

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen – stödinsatser och vardagsliv, var ett tvåårigt projekt med syftet att bidra med fördjupad kunskap och verksamhetsutveckling.

Göteborgsregionen, FoU i Väst, har med medel från Europeiska flyktingfonden (ERF III) genomfört det tvååriga projektet Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen – stödinsatser och vardagsliv. Projektet bestod av två delar: en forskningsstudie och ett utvecklingsprojekt.

Syftet med forskningsstudien var ”att bidra till att utveckla det mottagande och stöd som ges för att de ensamkommande barnen ska få goda förutsättningar för utveckling och integration”.

Utvecklingsprojektet syftade till att ”med studien som grund bidra till att kompetensen för att möta ensamkommande barn synliggörs och förstärks med hög delaktighet från praktiskt verksamma, chefer och politiskt förtroendevalda i en levande kunskapsutvecklingsprocess”.

Den här rapporten är en slututvärdering som en del av den lärande utvärdering (följeforskning) som Contextio Ethnographic AB gjorde under projektperioden. I rapporten analyseras utvecklingsprojektets måluppfyllelse och de lärdomar som kan dras inför framtiden.

Kontakt

I korthet

Framtagen

2013

Författare

Lena Kulin, Eva Sennemark och Anette Moberg

Uppdaterad