Rapport

Vinjetter och programteori som verktyg för socialtjänsten: ett exempel

Det här materialet ger grundläggande kunskap om vinjetter och programteori. Här finns också ett exempel på hur detta kan användas inom socialtjänsten.

Vinjetter och programteori

Vinjett är en beskrivning av ett scenario eller ett fall. Den kan vara helt fiktiv eller baseras på en verklig händelse eller ärende. Ofta innehåller vinjetter någon form av moraliskt dilemma.

Programteori beskriver hur en intervention (som ett projekt, en strategi eller en policy) bidrar till en kedja av resultat och slutligen till det tänkta målet. En programteori består ofta av två delar: en teori om förändring (exempelvis att förändrade normer leder till förändrade beteenden) och en teori om vad som behöver finnas och göras för att förändringen ska sätta i gång.

Varför togs materialet fram?

Under 2023 anlitades GR som processledare för ett utvecklingsarbete inom socialtjänsten. Två förvaltningar ville utveckla sitt samarbete kring personer med samsjuklighet som fick insatser från båda förvaltningarna. Medarbetarna saknade ofta en samlad bild av individens behov. De saknade också strukturer för samarbete och kunskap om hur andra delar av socialtjänsten arbetade. Personer med behov av stöd från flera håll riskerade att falla mellan stolarna.

Kommunen hade med andra ord samma utmaning som många andra: Socialtjänsten har utvecklat en mängd specialiseringar, samtidigt som de personer som möter socialtjänsten är sammansatta individer. De har inte nödvändigtvis ett problem i taget som kan lösas med en specifik insats. För att en specialiserad socialtjänst ska kunna möta individens behov krävs samarbete.

Inom ramen för utvecklingsarbetet togs fyra vinjetter fram: fiktiva fallbeskrivningar för att identifiera i vilken typ av ärenden det var svårast att samarbeta mellan förvaltningarna.

Utifrån vinjetterna arbetade man med programteori för att skapa en gemensam målbild för denna typ av ärenden, och identifiera vilket stöd och vilka resurser individen behöver för att nå dit – oavsett hur socialtjänsten är organiserad. Detta kunde sedan ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Hur kan materialet användas?

Dessa två metoder kan användas av andra kommuner som ett stöd i utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. Använd materialet för att ta fram egna vinjetter eller för att börja arbeta med programteori i egna utvecklingsarbeten.

Det går också att använda de vinjetter och de programteorier som presenteras i materialet. De färdiga vinjetterna kan exempelvis användas som utgångspunkt för diskussioner om utredningsmetoder eller bedömningar, eller för att diskutera vilket stöd din kommun hade erbjudit i ett motsvarande ärende.

Programteorierna kan exempelvis användas som inspiration, som övningsexempel för att vässa förmågan att granska antaganden om orsak och verkan och som underlag för diskussion.

Kontakt

Anjelica Hammersjö

Analytiker och projektledare

031-335 51 48

I korthet

Författare

Anjelica Hammersjö och Cecilia Axelsson

Publiceringsår

2024

Uppdaterad