Projekt pågående

Skolanknytning och närvaro

Att bli behörig till och avsluta gymnasiet är viktigt för såväl individen som samhället i stort. Fullföljda studier handlar både om att undvika utanförskap och om att säkra arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning.

Syfte och mål

På kort sikt förväntas projektet leda till stärkt skolanknytning och ökad närvaro för elever på medverkande skolor. Baserat på behov kan projektet också komma att arbeta med att stärka skolpersonalens förmåga att bemöta elever med svag skolanknytning.

På lång sikt förväntas projektet bidra till färre antal studieavbrott, samt ett ökat antal elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Finansiär

Europeiska socialfonden (ESF).

Fördjupning

Under projekttiden sker regelbundna lokala och regionala träffar med fokus på att identifiera behov på elevnivå, personalnivå och skolnivå. Medverkande skolor kommer att erbjuda insatser och göra förändringar baserat på identifierade behov. Utgångspunkten för arbetet är beprövad erfarenhet och forskning och alla insatser kommer kontinuerligt att följas upp för att säkerställa förändring.

GR finns med som processtöd under hela projekttiden.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat.

Kontakt

I korthet

Pågår

01 februari 2023 – 31 januari 2026

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Lerum, Mölndal och Göteborg.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla

Uppdaterad