Projekt pågående

Skolanknytning och närvaro

Idag finns en betydande andel elever som lämnar den svenska grundskolan utan fullständiga betyg och som inte avslutar gymnasiet med en examen. Att alla elever ges förutsättningar att fullfölja sina studier är viktigt, inte bara för individens framtid utan också för samhällets utveckling.

I projektet Skolanknytning och närvaro arbetar skolor och verksamheter från fyra kommuner för att stärka elevers skolanknytning och närvaro. Syftet är att fler ska bli behöriga till och avsluta gymnasiet. Projektet pågår mellan 2023 och 2026 och drivs av Göteborgsregionen (GR) med finansiering från Europiska socialfonden (ESF).

Syfte och mål

På kort sikt förväntas projektet leda till stärkt skolanknytning och ökad närvaro för elever på medverkande skolor. Baserat på behov kan projektet också komma att arbeta med att stärka skolpersonalens förmåga att bemöta elever med svag skolanknytning.

På lång sikt förväntas projektet bidra till färre antal studieavbrott, samt ett ökat antal elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Finansiär

Europeiska socialfonden (ESF).

Fördjupning

Under projektets gång arbetar de medverkande skolorna med olika typer av främjande och förebyggande insatser. Det handlar om allt från gruppaktiviteter till stärkt mentorskap och individuellt stöd. Insatsernas mål är på kort sikt att eleverna ska må bra och trivas i skolan, få en starkare skolanknytning och öka sin närvaro. På lång sikt förväntas projektet bidra till en ökad andel elever som blir behöriga till gymnasiet och ett minskat antal studieavbrott i framtiden.

Under projekttiden sker regelbundna lokala och regionala träffar med fokus på att identifiera behov på elevnivå, personalnivå och skolnivå. GR finns med som processtöd under hela projekttiden.

Ale grundskola (Da Vinciskolan)

Fokus på årskurs 7-elever där projektet ämnar utveckla arbetet med undervisningens kvalité och överlämningar/övergångar från mellanstadiet. Relationsskapande arbete mellan elever och mellan elever och lärare samt samverkan med vårdnadshavare. Olika skolsociala aktiviteter kommer utformas. Skolan vill utveckla studie- och yrkesvägledning och se det som hela skolans ansvar – att vägledning ska genomsyra planering, undervisning och det systematiska kvalitetsarbetet.

Ale gymnasieskola

Utveckling av den interna samverkan i syfte att skapa trygga, anpassade och goda lärmiljöer med/för eleverna för att på så sätt bland annat öka studieron. Fokusområden som berör överlämningar/övergångar mellan högstadiet och gymnasiet, valkompetens och prao får ett större utrymme genom att studie- och yrkesvägledning genomsyrar undervisningen. Även studieteknik och hälsofrämjande aktiviteter kommer utvecklas inom ramen för SAON.

Lerums gymnasium/grundskola

Fokus i Lerum är att utveckla arbetet med överlämningar/övergångar mellan grundskolan och introduktionsprogrammen. En ökad förståelse för varandras verksamheter och bättre samverkan med målet att förbättra förutsättningar för elever med problematisk skolfrånvaro vid övergång till gymnasiet.

Inom gymnasiet ämnar man att utveckla arbete med studieplaner som för eleven upplevs relevanta och bland annat skapar meningsfulla sammanhang. Utvecklingsarbetet med studieplaner utgår från det gemensamma arbetssättet med kartläggning, utformning och elevernas delaktighet. Målgruppen inom gymnasiet är ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret. Stort fokus kommer ligga på att hälso- och friskvårdsaktiviteter i ett första steg att bryta isolering.

Guldhedskolan

På Guldhedsskolan har man genom projektet startat en särskild undervisningsgrupp för elever med problematisk skolfrånvaro. Rutiner för hur samarbetet mellan lärare i SU-grupp och ordinarie undervisande lärare är under utvecklande.

En förbyggande åtgärd för att stärka elevers närvaro är att närvarosamordnares arbete utvecklas ytterligare med rutiner, rapportering och systematik. Elever med svag skolanknytning får insatser av elevvärdar i form av stöttning under raster eller i samband med lektioner och detta arbete ska under projektet systematiseras för att skapa likvärdighet och hållbarhet.

För att arbeta främjande med elevernas skolanknytning stärks och utvecklas arbetet med klassråd och elevråd. En annan främjande åtgärd är att sambandet mellan skolnärvaro, arbete och resultat ska tydliggöras och utvecklas genom att utarbeta verktyg och rutiner för detta arbete.

Mölndal grundskola (Almåsskolan)

I Mölndal har man genom projektet utvecklat flextid med individuellt schema så att det är mer anpassat för elevernas gymnasiemål, förutsättningar och behov.
Även fokus på att utveckla vår befintliga särskilda undervisningsgrupp. Frånvarorapportering, dokumentation och rutiner för överlämningar/övergångar mellan olika stadier som arbetar inom projektet ämnas utvecklas.

Skolan vill öka elevernas delaktighet, trygghet, trivsel och stolthet över sin skola genom bland annat skolsociala aktiviteter och rastaktiviteter. Även undervisningen designas för att arbeta främjande hela elevgrupper. Utökade vägledningssamtal och utveckling av arbetet med prao ämnas utvecklas.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Dessa kommer presenteras längre fram under projektets gång.

Kontakt

I korthet

Pågår

01 februari 2023 – 31 januari 2026

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Lerum, Mölndal och Göteborg.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla

Uppdaterad