Projekt pågående

Stärkta förutsättningar för unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning är en grupp som traditionellt sett har stått långt ifrån arbetsmarknaden.

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att stärka förutsättningarna för unga med intellektuell funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden. Inom ramen för projektet samverkar specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), skola, arbetsliv och andra viktiga aktörer. Tillsammans ska parterna utveckla nya arbetssätt och metoder som ska bidra till:

  • en mer inkluderande arbetsmarknad
  • enklare övergångar från skola till arbetslivet för målgruppens ungdomar.

Ett annat syfte med projektet är att dela erfarenheter och sprida kunskap på nationell nivå.

Finansiär

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Fördjupning

Utöver projektets övergripande mål har följande delmål identifierats:

  • Stärkt samverkan med arbetslivet, civilsamhället och andra aktörer eller organisationer som på olika sätt möter unga med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Stärkt studie-och yrkesvägledning för barn och unga inom anpassad grundskola.
  • Undersöka förutsättningar för en samverkansplattform för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning på nationell nivå.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat.

Kontakt

Jessica Johansson

Projektledare och processledare Framtidens ledare

031-335 50 25

I korthet

Pågår

01 december 2022 till 30 november 2025

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM), Kungälvs kommun, Kungsbacka kommun, Möldals stad, Göteborgs stad, Stenungsunds kommun och Partille kommun.

Det är även möjligt för övriga medlemskommuner att gå med i projektet efterhand.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Näringslivsutveckling

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla

Uppdaterad