Projekt pågående

Stärkta förutsättningar för unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning är en grupp som traditionellt sett har stått långt ifrån arbetsmarknaden.

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att stärka förutsättningarna för unga med intellektuell funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden. Inom ramen för projektet samverkar specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), skola, arbetsliv och andra viktiga aktörer. Tillsammans ska parterna utveckla nya arbetssätt och metoder som ska bidra till:

 • en mer inkluderande arbetsmarknad
 • enklare övergångar från skola till arbetslivet för målgruppens ungdomar.

Ett annat syfte med projektet är att dela erfarenheter och sprida kunskap på nationell nivå.

Finansiär

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Fördjupning

Utöver projektets övergripande mål har följande delmål identifierats:

 • Stärkt samverkan med arbetslivet, civilsamhället och andra aktörer eller organisationer som på olika sätt möter unga med intellektuell funktionsnedsättning.
 • Stärkt studie-och yrkesvägledning för barn och unga inom anpassad grundskola.
 • Undersöka förutsättningar för en samverkansplattform för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning på nationell nivå.

Aktiviteter

Här berättar vi mer om Göteborgsregionens arbete inom projektet och om det material och stöd vi erbjuder. Resultat presenteras löpande under projekttiden.

Göteborgsregionen leder och faciliterar det regionala programrådet. Syftet är att det regionala programrådet för anpassad gymnasieskola ska fungera som en struktur för samverkan med fokus på kvaliteten i samarbetet mellan skola och arbetsliv. Fokus ska ligga på kvaliteteten i samarbetet mellan skola och arbetsliv, med elevernas framtid och möjligheter till etablering i arbetslivet som utgångspunkt.

Det regionala programrådet och dess dialoger och aktiviteter ska skapa stärkta förutsättningar för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden. Programrådet ska:

 • dela erfarenheter och bygga kunskaper, både inom gruppen men också utanför
 • samla och sprida goda exempel
 • identifiera de organisatoriska mellanrummen – planera insatser för att överkomma dessa
 • skapa en bild som visar på de olika vägarna framåt från grundskola och ut i arbets- och studielivet
 • synliggöra vilka olika vägar som är möjliga framåt och vilka som ansvarar för vad
 • synliggöra och visa mervärdet att arbeta med målgruppen.

Deltagare

 • Kommuner: Kungsbacka, Kungälv, Göteborg, Stenungssund, Mölndal och Alingsås.
 • Myndigheter och organisationer: SPSM, Skolverket och Arbetsförmedlingen.

Kommande möten

 • 18 september 2024, 14.30
 • 19 november 2024, 15.00

Vill du delta på någon av våra kommande träffar? Kontakta Jessica Johansson

GR arrangerar anpassad gymnasiemässa för unga som ska ansöka till nationellt program i den anpassade gymnasieskolan.

För att skapa bättre förutsättningar för att ungdomarna att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval utvecklas material för skolpersonal, vårdnadshavare och ungdomar inom områdena före, under och efter mässa. Arbetet sker i samverkan med studie-och yrkesvägledare från Göteborgsregionen kommuner.

Anpassade mässan | Gymnasiedagarna och Future Skills Länk till annan webbplats.

GR stödjer anpassade gymnasieskolor i Göteborgsregionens kommuner med att utveckla deras arbete med lokala samverkansplattformar såsom lokala programråd alternativt koppla den anpassade gymnasieskolan till gymnasieskolans lokala programråd, som ett led i att finna en samverkan som ska bidra till fler APL-platser. GR har en processledande roll och stöttar skolorna i det systematiska arbetet med anskaffning av APL platser och samverkan.

GR tar under projekttiden fram en modell för arbete med lokal samverkanplattform för arbete med att stärka det systematiska arbetet med APL inom anpassad gymnasieskola.

GR undersöker möjligheter för att skapa en nationell samverkansplattform där det ges möjlighet till kollegialt erfarenhetsutbyte samt öka kunskap inom området mellan GR och övriga regioner i landet. Detta i sin tur kan leda till gemensamma kraftsamlingar och möjligheter för att skapa än bättre förutsättningar för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden.

10 september 15.00 – 16.30 arrangeras första nationella träffen.
Mer information kommer inom kort.

GR arbetar tillsammans med kommuner i Göteborgsregionen för att utveckla hållbara rutiner och strukturer för organiseringen av den vida studie- och yrkesvägledningen inom den anpassade grundskolan för att på så vis öka kvaliteten insatserna som erbjuds målgruppen. Arbetet har fokus på att utveckla arbetet med prao och den vida studie- och yrkesvägledningen ute på skolorna.

Strukturer för hur arbetet kan organiseras och metodmaterial tas fram.

Projektet avser att stärka tvärsektoriell samverkan samt studie- och yrkesvägledning för att målgruppen lättare ska etablera sig på arbetsmarknaden. Med en utvecklad samverkan är önskad effekt att målgruppen ska komma närmare arbetsmarknaden och etablering. Målen inom projektet förväntas nås genom nya idéer, nytänkande och ökad samverkan för att möta utmaningar och bidra till att lösningar inom social inkludering, etablering på arbetsmarknaden och utbildning. Genom att bygga en stark samverkan mellan olika samhällsaktörer och nyckelpersoner som möter målgruppen, bidrar vi till stärkta förutsättningar för målgruppen.

Från tidigare projekt och satsningar finns framtaget material och resultat. Utifrån fortsatta utvecklingsområden för målgruppen unga med intellektuell funktionsnedsättning arbetar projektet vidare med att utveckla befintligt material samt skapa nytt utifrån behov.

Befintligt material

Stödmaterial: Prao i anpassad grundskola

Metodmaterial för gymnasiesärskolornas arbete med apl

Ett handledarmaterial är framtaget inom projektet Samsär och under 2024 uppdateras materialet. Reviderad version publiceras här.


Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat.

Kontakt

Jessica Johansson

Projektledare och processledare Framtidens ledare

031-335 50 25

I korthet

Pågår

01 december 2022 till 30 november 2025

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM), Kungälvs kommun, Kungsbacka kommun, Möldals stad, Göteborgs stad, Stenungsunds kommun och Partille kommun.

Det är även möjligt för övriga medlemskommuner att gå med i projektet efterhand.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Näringslivsutveckling

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla

Uppdaterad