Projekt pågående

Stärkt vuxenutbildning för nyanlända

Projektet tar sin utgångspunkt i behov som identifierats inom Komvux. Det handlar om utmaningar kring språkundervisning och kring kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen .

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stärka kvaliteten i medverkande kommuners vuxenutbildning - dels genom att stärka kvaliteten inom kombinerat yrkesvux, dels genom att öka kunskapen om, och tillgänglighet till studie- och yrkesvägledning.

Göteborgsregionen och de medverkande kommunerna kommer att ta fram ett antal filmer för spridning regionalt och nationellt. Dels dokumenteras goda exempel på språk- och yrkesintegrerat arbete inom kombinationsutbildning i olika branscher, dels tas film fram som stöd till elever i vägledningsprocessen. GR kommer också att undersöka förutsättningarna för regional samordning av vägledning, och genom detta bidra till att stärka övergångarna till arbete och studier.

Fördjupning

Projektet fokuserar på målgruppen kvotflyktingar och anhöriginvandrare, men resultaten kommer att omfatta en större grupp elever inom Komvux.

Första delen av projektet handlar om utmaningen med språkundervisning som bedrivs med liten koppling till elevernas kommunikativa behov och som inte matchar språkkraven på arbetsmarknaden, något som har uppmärksammats bl.a. inom kombinerade yrkesutbildningar runtom i landet - utbildningspaket där yrkeskurser på gymnasial nivå kombineras med språkstudier på olika nivåer av sfi/sva och stödjande orienteringskurser.

Projektets andra del rör bristande kvalitet i studie- och yrkesvägledning för elever med annat modersmål än svenska, något som utredningen om en utvecklad syv redogör för i sitt betänkande "Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle" (SOU 2019:4) och som GR:s medlemskommuner kartlade 2020 då de intervjuade enskilda elever om upplevelser och behov av syv.

 

Studie- och yrkesvägledning på sfi

Inom ramen för projektet har en film tagits fram som syftar till att ge sfi-elever ökad information om rätten till studie- och yrkesvägledning. Filmen går igenom vad studie- och yrkesvägledning innebär. Det handlar bland annat om att reflektera över tidigare kompetenser och bli rustad inför framtida val. I filmen ges exepel på hur vägledning kan se ut som en del av undervisningen i klassrummet och i form av enskilda samtal med en studie- och yrkesvägledare. Fokus ligger på att visa eleverna hur de kan få kunskap om arbetslivet och dess villkor och stöd i att planera sina studier och fatta beslut.

Just nu översätts filmen till arabiska, persiska, somaliska, tigrinja och engelska. Dessa språkversioner släpps under våren 2024.

Finansiär

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat.

Kontakt

I korthet

Finansiär

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Pågår

01 februari 2023 – 31 januari 2026

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare och filmteam

Medverkande

Partille kommun, Stenungsunds kommun, Stockholms stad, Göteborgs stad (Studium)

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning

Programmål EU-fonder

Mål 2 om att främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.

Uppdaterad