Rapport

Deltagarnas erfarenheter av
Recovery College i Göteborg

Recovery College är en återhämningsinriktad kurs för personer med psykisk ohälsa. I den här studien undersöks om kursen stärker deltagarna så att de känner sig mer redo att ta steget ut i arbete eller studier.

Recovery College i Göteborg (RC-GBG) erbjuds som ett komplement till Individual Placement and Support (IPS), som är en metod som syftar till att arbetslösa personer med psykiska funktionsnedsättningar snabbt ska komma i reguljärt arbete.

Det specifika syftet med RC-GBG är att genom en återhämtningsinriktad kurs stärka deltagarna så att de känner sig mer redo att ta steget ut i arbete eller studier. I den här studien från FoU i Väst undersöks om deltagarna uppfattar att RC-GBG fyller detta syfte. Individuella intervjuer har genomförts med deltagare som gick kursen hösten 2022 respektive våren 2023.

Stegförflyttningar

Det sammanvägda intrycket av intervjuerna är att RC-GBG tycks vara en välfungerande kurs med ett intressant innehåll och kompetenta kursledare.

Bedömningen är också att RC-GBG bidragit till att merparten av deltagarna gjort stegförflyttningar som innebär att de är mer redo att ta steget ut i arbete eller studier.

Utöver konkreta resultat i form av att några deltagare påbörjat arbetsträning, praktik eller sökt en utbildning, så beskriver deltagarna upplevelser som signalerar att de gjort stegförflyttningar i önskad riktning. Det handlar om upplevelser av hopp och framtidstro, en känsla av eget ansvar och också en tro på den egna kraften att förändra sin livssituation.

Fyra viktiga aspekter

Av intervjuerna att döma är det fyra aspekter av RC-GBG som varit särskilt viktiga för de positiva resultaten.

  • Vardagsrutiner. Att delta i kursen innebär att deltagaren involveras i en regelbunden sysselsättning som strukturerar upp vardagen. Den positiva erfarenheten av en mer fungerande vardagsrutin kan sen i sig utgöra en drivkraft för en allmänt ökad aktivitetsnivå och även för att ta steget ut i en sysselsättning.
  • Det sociala sammanhanget. Här handlar det om den sociala gemenskapen i gruppen, samordnarens bemötande och genuina intresse, och att kursens upplägg var genomtänkt utifrån deltagarnas perspektiv. De positiva erfarenheter som tillskrivs det sociala sammanhanget är hopp, en känsla av att bli respekterad och sedd. Den sociala gemenskapen och samordnarens bemötande beskrivs också som starkt bidragande faktorer till att deltagarna tagit sig till kursen, trots att de brottats med olika hinder kopplade till det psykiska måendet.
  • Kravlösheten. Det handlar både om kravlöshet i termer av att inte behöva prestera och i termer av att det inte krävs någon närvaro, vilket innebär att information om deltagarnas närvaro inte förs vidare till andra funktioner eller verksamheter som deltagarna är knutna till. Närvaron är exempelvis inte sammankopplad med villkor för att få ekonomiskt bistånd. Oavsett vilken aspekt av kravlösheten det handlar om så är deltagarnas uppfattning att den både reducerar stress och att den också uppfattas som ett uttryck för respekt.
  • Det framåtriktade fokuset. I linje med det återhämtningsinriktade perspektivet fokuserar inte RC-GBG på symptom och bristande funktioner, utan har ett helhetsperspektiv med inriktning mot en nyorientering som innebär att individen hittar fram till ett fungerande liv, trots den psykiska ohälsan.

Kontakt

Gunilla Bergström

Forskare och projektledare

031-335 51 95

I korthet

Författare

Gunilla Bergström, Miriam Hansen och
Louise Bäckemo Johansson

Publiceringsår

2023

Uppdaterad