Rapport

”Det här är min borg, och den är jag väldigt rädd om”

Utvärdering av Bostad först i Göteborg utifrån ett brukarperspektiv.

Bostad först är en modell för att motverka hemlöshet som riktar sig till personer i hemlöshet som har ett missbruk och/eller psykisk ohälsa. Genom Bostad först får personen en lägenhet och stöd från personal. Stödet ska vara deltagarstyrt utifrån individens styrkor, behov och mål.

I Göteborg får personen ett andrahandskontrakt, och om hen under 18 månader betalar hyran självständigt, sköter sin lägenhet och inte stör sina grannar finns möjlighet att ta över kontraktet – med eller utan fortsatt stöd av stödpersonalen.

Bostad först bedrivs av tre utförare i Göteborg: Göteborgs Stad, Stadsmissionen och Skyddsvärnet.

Hyresgästernas upplevelser av Bostad först

Det huvudsakliga syftet med denna utvärdering har varit att ta reda på hur Bostad först i Göteborg upplevs av hyresgästerna och identifiera möjliga förbättringar. För att ta reda på detta har utvärderaren intervjuat personer som fått en lägenhet genom Bostad först och får stöd av någon av de tre utförarna av Bostad först i Göteborg.

De intervjuade hyresgästerna har övervägande positiva upplevelser av Bostad först – både av lägenheten och stödet från stödpersonalen. De positiva upplevelserna behöver ställas i relation till deras tidigare livssituation, där de i många år levt i akut hemlöshet och i tillfälliga boendelösningar.

Några intervjupersoner lyfte att området och lägenheten hade betydelse för deras förutsättningar att bo kvar, vilket tyder på att valet av lägenhet skulle kunna ha en ännu mer strategisk funktion än idag. Vissa intervjupersoner hade inte fått välja lägenhet, vilket tyder på att staden behöver se över att principen om lägenhetsval alltid följs – alternativt formalisera när det är aktuellt att göra undantag.

Deltagarstyrning av stödet tycks ibland vara en komplex uppgift för hyresgästerna. Det är inte säkert att hyresgästerna kan definiera vilket stöd de behöver, har tillräcklig självkänsla för att efterfråga stödet eller vet vilket stöd de kan önska sig. En bra form för deltagarstyrning verkar vara en gemensam och långsiktig process, där hyresgästen och stödpersonalen samarbetar i att hitta långsiktiga och genomförbara idéer. Det innebär att deltagarstyrningen också är en komplex uppgift för stödpersonalen.

Att bo i en lägenhet via Bostad först kan ibland vara en ensam tillvaro. Under tiden i hemlöshet kan man ha tappat kontakt med sitt tidigare nätverk – och nätverket man fått på boenden kanske inte längre är förenligt med ens nya tillvaro. Intervjupersonerna kunde ibland undvika att bjuda hem gäster, av rädsla för störningar och skadegörelse som skulle kunna leda till vräkning. Stödpersonalen i Bostad först utgjorde en viktig del av intervjupersonernas sociala nätverk. Det väcker frågan hur hyresgäster i Bostad först kan få stöd att hitta nya sammanhang.

Göteborgs Stads arbete utifrån Socialstyrelsens förslag

Socialstyrelsen har sju förslag på fungerande arbetssätt riktade till kommunerna, för att öka antalet inskrivningar och följsamheten till modellen Bostad först. Utvärderingen innehåller också en översyn av hur Göteborgs stad arbetar utifrån Socialstyrelsens förslag.

Kontakt

Anjelica Hammersjö

Analytiker och projektledare

031-335 51 48

I korthet

Författare

Anjelica Hammersjö

Publiceringsår

2024

Uppdaterad