Metod och verktyg

Film: Personcentrerat arbetssätt

Vad innebär ett personcentrerat arbetssätt i kommunal vård, stöd och omsorg? Hur går det till rent konkret och vilka är vinsterna? Den här filmen ger övergripande kunskap om det personcentrerade arbetssättet ur ett kommunalt perspektiv.

De fyra kommunalförbunden i Västra Götaland har tillsammans tagit fram filmen för att ge stöd och inspiration till fortsatt utveckling av det personcentrerade arbetssättet i kommunernas alla verksamheter. I arbetet med filmen har de haft stöd av forskare från Göteborgsregionen FoU i Väst och en forskare från Centrum för personcentrerad vård (GPCC) och institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.

Vi som arbetar inom kommunal vård, stöd och omsorg behöver bli bättre på att involvera och göra personerna som vi är till för mer delaktiga vid planering, utförande och uppföljning av insatser – vilket är det centrala inom det personcentrerade arbetssättet. Det personcentrerade arbetssättet är en av grundpelarna i omställningen till nära vård.

Personcentrering ur ett kommunalt perspektiv

Det stöd- och utbildningsmaterial som sedan tidigare finns om personcentrerat arbetssätt fokuserar på hälso- och sjukvård, och inte på kommunernas stöd-, vård- och omsorgsinsatser. Förhoppningen är att den här filmen på ett tilltalande och enkelt sätt ska uppmärksamma chefer och medarbetare i kommunerna på betydelsen och vinsterna med det etiska förhållningssätt som personcentrerat arbetssätt innebär för både för personen, närstående och medarbetare.

Använd filmen för dialog

Filmen kan användas på till exempel en arbetsplatsträff eller ett arbetsmöte för att inspirera till dialoger om personcentrerat arbetssätt. Nedan hittar du även frågor som stöd för diskussion efter filmen. Filmen kan med fördel även användas för kompetensutveckling eller introduktion av nyanställda.

Mer kunskap om personcentrerat arbetssätt

Läs mer på Centrum för personcentrerad vårds webbsida Länk till annan webbplats.

Frågor som kan användas tillsammans med filmen

  1. Hur personcentrerat tycker du att ni arbetar idag?
  2. Vilka förändringar skulle du/ni behöva göra för att arbeta än mer personcentrerat? Vad skulle kunna vara ditt/ert nästa steg i så fall?
  3. Hur gör ni idag för att få kunskap om patienters och närståendes erfarenheter, och om vad som är betydelsefullt för dem i vården och omsorgen?
  4. Används den enskildes och anhörigas erfarenheter, åsikter och önskemål i vård- och omsorgsarbetet på det sätt som du önskar?
  5. Hur kan de olika vårdprofessionernas specifika kunskap användas bättre för att stödja en personcentrerad vård i er verksamhet?
  6. Hur kan arbetet i er verksamhet organiseras för att bättre stödja ett personcentrerat arbetssätt (till exempel arbetstider, teamsammansättning, samarbete med andra, ledning och styrning)?
  7. Vilka behov av ledning och styrning från politisk nivå behöver ni för kunna arbeta personcentrerat i er verksamhet?

Fler filmer om Nära vård

Vi gör filmer på olika teman som berör nära vård. Du hittar filmerna på sidan Filmer om nära vård

TIPS: Presentationsmaterial om nära vård

GR har tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund tagit fram en powerpoint-presentation om nära vård ur ett kommunperspektiv. Använd gärna presentationen men uppge att den kommer från oss. Ladda ner presentationsbilder om nära vård Powerpoint, 5 MB.

Kontakt

I korthet

Framtagen

2023

Framtagen inom projekt

Nära vård

Samarbetspartners

Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Boråsregionen (Sjuhärads kommunalförbund).

Logotyp för Fyrbodals kommunalförbund
Logotyp för Skaraborgs kommunalförbund
Logotyp för Boråsregionen (Sjuhärads kommunalförbund)

Uppdaterad