Utbildning

Socialrättens grunder och tillämpning

Plats

Göteborg

Startdatum

23 april 2024

Tre dagars grundläggande introduktion till socialrätt, med fokus på tillämpning och användbarhet i praktiken. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom individ- och familjeomsorgen men saknar socionomexamen alternativt erfarenhet av området.

Innehåll

Innehållet under de tre kursdagarna baseras på aktuell lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, bland annat SOSFS 2014:5, samt tillämpliga JO-uttalanden och rättsfall.

Det finns löpande under dagarna utrymme för er deltagares frågor, och du får gärna skicka frågor i förväg.

 • Introduktion och kort historisk bakgrund
 • Socialtjänstens nyckelroll i välfärdssystemet
 • Vad styr socialtjänstens arbete?
 • Om kommunallagen, förvaltningslagen, grundlagarna,
  Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) med flera
 • Socialtjänstlagens grundprinciper, bland annat
  – Helhetssyn
  – Frivillighet och delaktighet
 • God kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete, inklusive kort om Lex Sarah
 • Socialtjänstens ansvar för olika grupper
 • Socialtjänstlagens förhållande till annan lagstiftning:
  LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  LMA – Lagen om mottagande av asylsökande
  HSL – Hälso- och sjukvårdslagen
 • Bistånd och service – insatser utan behovsprövning
 • Rätten till bistånd 4:1 och 4:2
 • Skälig levnadsnivå
 • Den enskildes medverkan
 • Ansvarig kommun – om bosättningskommun, vistelsekommun, placeringskommun med mera
 • Verkställande av beslut – utförande av beviljade insatser

 • Barnkonventionen ny lag – vad innebär det för socialtjänsten?
 • LVU – lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förutsättningar för vård, befogenheter och ansvar under vårdtiden med mera.
 • LVM – lag om vård av missbrukare i vissa fall. Förutsättningar för vårdbefogenheter och ansvar under vårdtiden med mera.
 • Offentlighet och sekretess
  – Socialtjänstsekretessens innebörd
  – Utlämnande av handlingar
 • Uppsamlingsfrågor dag 1 och 2

 • Återkoppling till dag 1 och 2 – att sätta dokumentationen i sitt sammanhang
 • Ett ärendes gång. Handläggning och dokumentation av:
  – Ansökningar och anmälningar
  – Utredningsarbetet i olika verksamheter
  – Bedömning och individuell behovsprövning
  – Beslut
 • Handläggning av överklagande
 • Dokumentation under utredning och genomförande
 • Planering av insatser:
  – Vårdplan
  – Uppdrag från myndighetsutövare till utförare
  – Genomförandeplan
 • Uppföljning hos myndighetsutövare och utförare
 • Att avsluta insats och sammanställa slutanteckning

Utbildare

Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med bakgrund inom socialtjänst och tillsynsverksamhet. Hon arbetar sedan 2010 med utbildning, handledning och andra former av utveckling inom det sociala området.

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

1 april 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner: 8 400 kr exkl. moms.
Övriga: 9 600 kr exkl. moms.

I priset ingår kaffe och lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

23–24 april kl. 9–16 samt
16 maj 2024 kl. 9–16.

Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelse som vi skickar cirka två veckor före kursstart.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom det sociala området, socialsekreterare/socialarbetare utan socionomexamen, utförare av stöd- och behandlingsinsatser, chefer som saknar erfarenhet från individ- och familjeomsorgens område, verksamhetsutvecklare samt socialnämndspolitiker.

Uppdaterad