Nyhet

Socialcheferna diskuterade ungdomskriminalitetsnämnder med ministern

För tre månader sedan besökte socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall GR:s socialchefsnätverk och i fredags var hon tillbaka för fortsatt dialog. Anledningen var naturligtvis den nya socialtjänstlagen.

GR:s Lena Holmlund (till vänster) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Först fick ministern lyssna på GR:s Lena Holmlund. Hon presenterade en regional plan för Göteborgsregionen som kompletterar de insatser som kommer att ske lokalt i kommunerna respektive nationellt med anledning av den nya lagen.

Den regionala planen innefattar bland annat att tillsammans med kommunernas jurister, SKR och Socialstyrelsen utröna vad den nya lagen innebär rent juridiskt, webbinarier för både socialtjänsten och samarbetsparter som exempelvis civilsamhälle och skola, läns- och temadialoger, information och diskussion med politiska företrädare, GAP- och behovsanalys och en stor mötesplats som en gemensam kick-off när den nya lagen träder i kraft. De strategiska chefsnätverken på GR arbetar också parallellt enligt ett årshjul med olika teman i den nya lagen.

Därefter beskrev Camilla Waltersson Grönvall hur lagstiftningsprocessen fortskrider. De stora dragen i den nya lagen är kända sedan tidigare. Samtidigt flaggade ministern för att det kan komma en och annan nyhet när lagrådsremissen presenteras i mitten på juni.

– Vi har försökt lyssna in och gå armkrok i den här processen. Det är väldigt spännande att jobba så här, man får träna sina argument, sa hon.

Planen är sedan att lagen ska träda i kraft 1 juli 2025 men ministern beskrev det som ett arbete i etapper.

– Allt kommer inte att vara på plats då. Socialtjänstdataregisterlagen är också viktig men den kommer i steg 2 och vi ser redan steg 3 och jag utesluter inte ett steg 4.

Den nya socialtjänstlagen

Utredningens förslag till ny lag omfattar fyra områden som skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst:

  • Förebyggande och lätt tillgänglig
  • Övergripande planering
  • Kunskapsbaserad med krav på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • Insatser för enskilda med och utan föregående behovsprövning

En av de frågor som socialcheferna ville diskutera med ministern handlade om det utredningsförslag om ungdomskriminalitetsnämnder som presenterades häromveckan. SKR befarar att förslagen kan leda till att socialtjänstens roll i att förebygga brott bland barn undermineras. Ministern svarade att hon är medveten om kritiken men att utgångspunkten är att ”försöka hitta alla verksamma verktyg”. Hon uppmanade alla att inkomma med synpunkter när förslaget skickas på remiss.

En annan diskussionspunkt handlade om hur det omställningsarbete som krävs med anledning av den nya lagen ska finansieras. Det är beslutat om statliga medel till socialtjänsten till och med 2028 – men vad händer sedan? Alla kommuner, oavsett storlek, har fått lika mycket av de omställningsmedel som hittills fördelats. Detta har mött kritik men ministern svarade att det var viktigt för att alla kommuner oavsett storlek skulle kunna komma igång med arbetet.

– Men naturligtvis är det viktigt för regeringen att detta blir bra. Låt oss återkomma om hur vi ska arbeta för att stärka upp ytterligare så att det blir långsiktigt bra.

En annan fråga som socialcheferna tog upp var att den nya lagstiftningen avser socialtjänsten men den förflyttning som ska ske kräver samverkan med förskola, skola, polis, BVC, civilsamhälle med flera. De ville veta hur styrningen av denna nödvändiga samverkan kommer att se ut från regeringens sida.

– Samverkan är en viktig del i att ta kommunalt och lokalt ansvar. Vi är olika organiserade men det är viktigt att här blir en förändring. En del i detta är den nya lagstiftningen som innebär att vi får nya sekretessbestämmelser där ni utan att vara oroliga för att bryta mot sekretess kan prata med polis och skola, sa Camilla Waltersson Grönvall.

Hon berättade också att det finns en departementsöverskridande grupp där samverkan mellan socialtjänst, BVC, skola, polisen och civilsamhälle står på agendan.

– Det behöver kraftsamlas när det här ska implementeras. Det ska baske mig inte finnas en chef som inte vet att lagen är på gång och är förberedd! Ni socialchefer är extremt viktiga men upplever ni att era kommunchefer och andra förvaltningschefer är med på tåget? Det är otroligt viktigt att samarbeta med skola och samhällsbyggnad, sa ministern.

Flera socialchefer vittnade om att dialogerna är i full gång både i kommunledningar och över förvaltningsgränser.

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Uppdaterad