Rapport

Effektiva tidiga insatser inom socialtjänsten

Socialtjänsten har ett viktigt ansvar när det gäller stöd till personer med behov av missbruksvård eller ekonomiskt bistånd. I dag ges stödet ofta i ett sent skede när behoven redan blivit stora och långvariga. Detta medför mer lidande för den enskilda, mer bekymmer för närstående och större kostnader för samhället.

Nu publiceras tre rapporter som istället tar fasta på tidigt stöd:

Rapporterna är resultatet av ett utredningsarbete som genomförts för att, genom intervjuer med praktiker och forskare, undersöka vilket tidigt stöd riktat till personer över 18 år som är (eller verkar vara) effektivt. Den första övergripande rapporten diskuterar stöd i relation till både missbruk/beroende och ekonomiskt bistånd. De andra två rapporterna är specifikt inriktade på respektive område.

Initiativet till arbetet togs inom Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten Länk till annan webbplats. och har genomförts i ett samarbete mellan Stockholms stad, Region Örebro och Göteborgsregionen.

Utöver de tre rapporterna konstaterar Partnerskapet att det inom missbruksområdet finns forskningsöversikter, framtagna av SBU, som diskuterar förebyggande och tidigare insatser. Inom området ekonomiskt bistånd fanns inget motsvarande och därför fick Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst i uppdrag att ta fram en forskningsöversikt med fokus på hur man kan arbeta för att människor inte ska hamna i ett beroende av försörjningsstöd. Den översikten publiceras i början på 2022.

Förslag i den nya socialtjänstlagen

I utredningen om en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) och särskilt i delbetänkandet ”Ju förr desto bättre”, betonas vikten av att utveckla arbetssätt för mer förebyggande arbete och även metoder för att tidigt upptäcka och kunna agera i relation till begynnande problematik.

I den kommunala sektorn finns inte samma långa tradition av kunskapsbaserade metoder som inom exempelvis det medicinska området. I SOU 2020:47 föreslås även att socialtjänstens arbete ska bygga på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. För att detta ska vara möjligt behövs en rad olika åtgärder inom det kunskapsutvecklande fältet.

Kontakt

Uppdaterad