Rapport

En arbetsmodell med sikte på att lotsa rätt i välfärden

Den här rapporten handlar om ett pilotprojekt som syftade till att utveckla och pröva en arbetsmodell där målgruppen utgörs av arbetslösa Hisingsbor som har offentlig försörjning och som är i behov av samordnade insatser från i första hand socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

Projektet drevs av Samordningsförbundet DELTA under knappt ett år. Tanken var att mejsla fram en arbetsmodell som sedan kunde implementeras i en av DELTA:s befintliga verksamheter – Arbetsmarknadstorget (A-torget). A-torget är en arbetslivsinriktad verksamhet som funnits inom DELTA sedan 1999. A-torget startade för att möta den ökande långtidsarbetslösheten på Hisingen i Göteborg.

Målet var att lotsa rätt på arbetsmarknaden och målgruppen var i första hand personer som förlorat sina jobb till följd av att deras kompetens och erfarenheter inte längre var gångbara.

Sedan dess har det skett en rad förändringar som ändrat förutsättningarna för A-torget. Arbetslösheten idag är av en annan karaktär och de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden har andra behov. Nu räcker det inte med arbetsmarknadsinriktat stöd, utan det krävs insatser som lotsar individen rätt i samhällets välfärdsinstitutioner.

Från 15 maj 2017 till 30 mars 2018 bedrev DELTA detta pilotprojekt som syftade till att utveckla och pröva en arbetsmodell som är anpassad till den nya behovsbilden. Målet är att "lotsa individen rätt i välfärden", vilket innebär att individerna ska få ett stöd som möjliggör återgång till en fungerande tillvaro, att de kan försörja sig själva eller komma ett steg närmare arbete eller studier.

I praktiken består arbetsmodellen av två delar:

  1. Ett myndighetsgemensamt bedömningsteam med representanter från samordningsförbundets parter
  2. Tre samverkanskoordinatorer

Bedömningsteamets uppgift är konsultativ. Ärenden där ordinarie myndighet har kört fast kan remitteras till teamet och tanken är att deras samlade expertkunskap ska leda fram till ett konkret förslag på åtgärd som ansvarig myndighet får i uppgift att genomföra.

Samverkanskoordinatorerna har en mer operativ roll. De ska kartlägga deltagarnas situation, bedöma vad nästa steg i processen bör vara och se till att detta steg tas.

Utvärderingens slutsatser

FoU i Väst har följt och utvärderat projektet och lyfter i utvärderingsrapporten bland annat fram följande:

  • Underlaget för att utvärdera det konsultativa bedömningsteamet är begränsat. Men utifrån de erfarenheter som representanterna i teamet ger uttryck för dras slutsatsen att teamet har potential att bli en betydande del i arbetsmodellen, inte minst som ett forum för lärande över myndighetsgränserna.
  • Slutsatsen är också att samverkanskoordinatorernas arbete fungerat väl i stort. I flertalet fall har deltagarna tagit steget från en situation präglad av oklarhet och ovisshet, till en situation av större klarhet och i vissa fall har insatsen också lett fram till ett mer konkret resultat. Mot bakgrund av deltagarnas historik och livssituationer är bedömningen att koordinatorernas arbete bidragit till en betydande förändring.

Kontakt

Gunilla Bergström

Forskare och projektledare

031-335 51 95

I korthet

Författare

Gunilla Bergström Casinowsky

Framtagen

Maj 2018

Uppdaterad