Stöd och erbjudande

En kommunal huvudmannaplan för att bredda elevernas valkompetens

En kommunal huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning är ett verktyg för att skapa en likvärdig vägledning för alla elever. I många kommuner saknas dock en sådan. Göteborgsregionen (GR) kan fungera som processtöd för att ta fram en plan som utgår från elevernas behov.

Skolan har ett viktigt uppdrag när det kommer till att skapa förutsättningar för elever att göra välgrundade studie- och yrkesval – som varken begränsas av faktorer som kön eller sociekonomisk bakgrund.

Genom undervisning och vägledningssamtal kan ni som skola bidra till att synliggöra framtidsmöjligheter och elevernas styrkor och förmågor. Ni kan även ge eleverna möjlighet att reflektera över sig själva i förhållande till olika valmöjligheter. På så vis stärks kopplingen mellan skola och framtid, vilket på ett positivt sätt bidrar till elevernas motivation och måluppfyllelse – och i förlängningen även till färre skolavhopp.

Skapa de bästa förutsättningarna för era elever

Många skolor arbetar redan med att på olika sätt framtidsrusta eleverna. Ofta görs detta utan någon direkt analys av elevernas behov samt utan systematik och långsiktighet. Det är heller inte ovanligt att samverkan mellan personal på skolan saknas när det kommer till frågor som rör studie- och yrkesvägledning. Gemensamt bidrar detta till att saker görs utan att veta vad det leder till och vilka effekter det får. Det bidrar också till sämre förutsättningar för likvärdighet och brister i skolans kompensatoriska uppdrag. Här behövs kanske stöd i att analysera och organisera arbetet – för att skapa de bästa förutsättningarna för era elever.

Så kan Göteborgsregionen stötta er

Göteborgsregionen (GR) har tillsammans med 13 kommuner tagit fram en beprövad modell för att analysera, planera och organisera arbetet med studie- och yrkesvägledning*. Detta utifrån framtagandet av en huvudmannaplan, som sträcker sig från förskolan till vuxenutbildningen och sedan konkretiseras på skolenhetsnivå. Huvudmannaplanen för studie- och yrkesvägledning är ett verktyg i arbetet med att skapa likvärdig studie- och yrkesvägledning utifrån elevernas behov. I planen uttrycks mål och riktlinjer för arbetet, hur dessa ska uppnås, vem som gör vad samt hur arbetet ska följas upp. För att planen ska bli ett levande dokument är det viktigt att implementering och förankring äger rum parallellt med framtagandet av innehåll. Det ställer krav på en bred involvering från såväl skolan som arbetslivet. Här kan Göteborgsregionen fungera som processtöd.

Processtödet utformas efter era behov och utgår från kartläggning, framtagande, implementering och systematiskt kvalitetsarbete. Förutsättningar och tidsplan diskuteras gemensamt vid ett första uppstartsmöte.

Processtödet syftar till att skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar att rusta eleverna för det framtida studie- och yrkeslivet och på så vis förbereda dem för att leva och verka i samhället.

Målet är att eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet samt att bidra till ökad motivation och måluppfyllelse genom att koppla undervisningen till framtida studie- och yrkesval. Vidare är målet att bidra till likvärdiga förutsättningar oberoende av kön, social- och/eller kulturell bakgrund.

* Studie- och yrkesvägledning är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Genom studie- och yrkesvägledningen ska eleverna, utifrån sina förutsättningar, bli medveten om sig själva, olika valalternativ, om relationen mellan sig själv och valalternativ, lära sig fatta och genomföra beslut.

Kontakt

I korthet

Göteborgsregionen (GR) har tillsammans med kommunerna tagit fram en beprövad modell för att analysera, planera och organisera arbetet med studie- och yrkesvägledning. Detta genom en kommunal huvudmannaplan. Se exempel på hur andra har gjort nedan.

Partille kommun

På uppdrag av Partille kommun tog GR fram en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledningen i kommunen. Syftet med planen var att synliggöra, utveckla och systematisera arbetet med studie- och yrkesvägledning samt skapa förutsättningar för att bli mer likvärdig i alla kommunala skolformer i Partille kommun. Ladda ner rapporten. Pdf, 2 MB.

Mölndals stad

På uppdrag av utbildningsnämnden i Mölndals stad genomförde GR en kartläggning och en nulägesanalys av studie- och yrkesvägledningen i Mölndals stad. Huvudsyftet var att svara på huruvida organisationen av studie- och yrkesvägledarna bidrar till kvalitet i arbetet samt om uppsatta mål och riktlinjer efterföljs. Ladda ner rapporten. Pdf, 500 kB.

Uppdaterad