Artikel

Strategiskt dialogmöte mellan utbildningschefer och arbetslivet

Hur kan samverkan stärka kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen? Den frågan var i fokus när Göteborgsregionen och utbildningsförvaltningen i Mölndal anordnade ett strategiskt dialogmöte med nyckelpersoner från arbetslivet och utbildningschefer från regionens 13 kommuner.

Mötet ägde rum den 15 maj, i samband med den årliga Rikskonferensen för skola-arbetslivsfrågor som i år arrangeras i Mölndals stad. Målet var dels att skapa en större förståelse för respektive parts utmaningar och behov, dels att kraftsamla kring utmaningar och ta fram konkreta förslag på åtgärder för framtiden.

Göteborgsregionens utbildningschef Fredrik Zeybrandt inledde med att berätta om några av de största utmaningarna när det gäller kompetensförsörjningen i regionen, som att för få elever idag väljer en gymnasial yrkesutbildning.

- Vi ser att många elever söker högskoleförberedande gymnasieprogram, som samhällsprogrammet och ekonomprogrammet. I regionen gör vi stora insatser för att få fler elever och föräldrar att förstå att det kan vara fördelaktigt att söka en yrkesutbildning snarare än en högskoleförberedande utbildning, men det finns fortfarande en risk för obalans.

Emma Theiland Nilsson, enhetschef på Göteborgsregionen, berättade om de plattformar som redan finns för samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i Göteborgsregionen, som Praktikplatsen, Göteborgsregionens kompetensråd, Göteborgsregionens nätverk och Gymnasiedagarna och Future Skills.

Livliga diskussioner

Därefter följde workshoppar där deltagarna fick djupdyka i frågor som: Varför är det så svårt att få många branscher att upplevas som attraktiva? Vilka hinder finns i dag kring samverkan mellan skola och arbetsliv?

Det ledde till livliga diskussioner och många olika förslag på hur samarbetet mellan skolan och arbetslivet kan förbättras. Flera deltagare efterfrågade ett större engagemang från arbetslivet, exempelvis när det gäller utformningen av utbildningsutbudet och praktikverksamhet. En annan önskan var att skolan skulle få större möjlighet att förbättra elevernas självkännedom och valkompetens genom ett ökat fokus på studie- och yrkesvägledning genom hela grundskolan.

Prao i fokus

Ytterligare en nyckelfråga som diskuterades var stärkt samarbete genom prao, praktik och studiebesök. Många var överens om att fler arbetsgivare behöver bli aktiva och erbjuda prao- och praktikplatser – men att det också är viktigt att praktikperioderna blir givande och tillför något till både eleverna och arbetsplatserna.

Nästa steg i arbetet är att paketera och analysera det som framkom under mötet, så att slutsatserna kan tas vidare genom Göteborgsregionens olika plattformar och bidra till en förbättrad samverkan kring kompetensförsörjningen.

Uppdaterad