Rapport

Ett förebyggande perspektiv på ekonomiskt bistånd

I den här rapporten redovisas en kunskapsöversikt som sammanställer och tillgängliggör befintlig kunskap om insatser som kan ses som förebyggande i förhållande till ekonomiskt bistånd. Den handlar både om insatser som kan motverka att behovet av ekonomiskt bistånd uppstår och insatser som kan minska behovet för personer som ansökt om och beviljats ekonomiskt bistånd. 

Rapporten är framtagen på initiativ från Partnerskapet för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och med finansiering från Stockholms stad. FoU i Väst inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har genomfört arbetet med stöd från informationsspecialister från Socialstyrelsen och i dialog med en referensgrupp bestående av företrädare från de praktiska verksamheter som berörs och vetenskapligt sakkunniga.

Kunskapsöversikten omfattar totalt 51 studier. Det är ett variationsrikt underlag som spänner över ett brett spektrum avseende såväl målgrupper som insatser och typ av studier.

Kontakt

Gunilla Bergström

Forskare och projektledare

031-335 51 95

I korthet

Författare

Gunilla Bergström
Malin Isaksson
Ella Petrini

Framtagen/publiceringsår

2022

GR:s roll

GR FoU i Väst har utfört analysen och sammanställt kunskapsöversikten

Samarbetspartners

Partnerskapet för kunskapsstyrning inom Socialtjänsten
Socialstyrelsen
Stockholms stad

Finansiär

Huvudfinansiär: Stockholms stad

Logotyper för Partnerskapet för kunskapsstyrning inom Socialtjänsten, samt för Stockholms stad

Uppdaterad