Artikel

Fem framgångsfaktorer för fullföljda studier

Kartläggning, tillitsfulla relationer, flexibilitet, samverkan och kvalitet. Projektet ”Plug Innan – tidiga insatser för fullföljda studier” listar fem framgångsfaktorer för fullföljda studier och ger exempel på hur skolor som medverkat i projektet har arbetat i varje fråga. Artikeln vänder sig till dig som är skolpersonal.

Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever ökar elevernas trygghet och motivation.

1. Koll och uppföljning

Skolor behöver systematiskt arbeta med uppföljning för att få en samlad bild av elevernas utveckling och lärande. Det handlar om att kartlägga och följa upp elevernas närvaro, frånvaro och akademiska progression, men också om att ha koll på elevernas mående och relationer. Uppföljningen behöver göras på individ-, grupp- och skolnivå för att tidigt kunna identifiera vilka förändringar som skolan behöver genomföra för att möta behovet. Såhär har skolor i projektet Plug Innan bland annat arbetat med att utveckla koll och uppföljning:

 • Framtagande av rutiner och riktlinjer för en skolenhetlig närvarorapportering.
 • Utveckling av processkarta som steg för steg visar på rutiner och ansvar och som syftar till att strukturera upp arbetet med att identifiera riskfaktorer på individ och organisationsnivå.
 • Metodiskt genomförande och uppföljning av trygghetsenkäter för att få en samlad bild av hur eleverna upplever sin tid i skolan.

2. Bemötande

Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever ökar elevernas trygghet och motivation. Forskning visar att tillitsfulla relationer spelar en avgörande roll för elevernas sociala utveckling, välmående och engagemang. Bemötande har därmed en direkt påverkan på elevernas måluppfyllelse och prestationer i skolan. Såhär har skolor i projektet Plug Innan bland annat arbetat med att utveckla bemötande och tillitsfulla relationer:

 • Gemensamma bemötandestrategier och utveckling av ett professionellt förhållningssätt som en del av verksamhetens riktlinjer och normer.
 • Organiserade rastaktiviteter för ökad trygghet under rasterna samt för att stärka och skapa nya kamratrelationer.
 • Utökad vuxennärvaro i skolans gemensamma lokaler med syfte att öka tryggheten och bygga tillitsfulla relationer mellan elever och vuxna på skolan.

3. Flexibilitet

För att bättre kunna organisera verksamheten utifrån elevernas behov krävs flexibilitet och mod att tänka utanför ramarna. Det kan innebära förändringar av arbetssätt, personalbeläggning, schemaläggning eller gruppsammansättningar. För elever med en mer komplex skolbakgrund kan flexibla lösningar vara avgörande i arbetet med att återupprätta förtroendet och engagemanget för skolan. Såhär har skolor i projektet Plug Innan bland annat arbetat med att utveckla ett flexibelt förhållningsätt:

 • Förändrat och utökat mentorskap utifrån identifierade behov på grupp- och individnivå.
 • Flexibla och mindre grupper för att öka elevernas utveckling och lärande.
 • Individanpassning och flexibilitet i tidsanvändningen samt taktisk schemaläggning för att bättre möta elevernas behov. Försök att undvika håltimmar och anpassa schemaläggningen efter busstider.

4. Samverkan

Samverkan är viktigt för att genomföra förbättringar och höja standarden i hela skolan. För att stärka samverkan kan skolan behöva utveckla nya strukturer, forum och strategier. En god samverkan bygger på att alla i organisationen involveras, det vill säga både skolledare, lärare, elevhälsa och elever. I vissa fall är även samverkan med aktörer utanför skolan viktig för att kunna stötta elever, exempelvis samverkan med vårdnadshavare. Såhär har skolor i projektet Plug Innan bland annat arbetat med att utveckla samverkan:

 • Systematiska överlämningar mellan olika stadier för att underlätta övergången för elever, vårdnadshavare och den mottagande skolan.
 • Framtagande av arbetssätt och riktlinjer som främjar en positiv kontakt med vårdnadshavare.
 • Rektor organiserar för samverkan på skolan genom att sätta ramar och skapa tydliga riktlinjer för samarbete och kollegialt lärande.

5. Undervisningens kvalitet

Att höja undervisningens kvalitet handlar om att skapa likvärdighet för eleverna. Det ska spela mindre roll vilken lärmiljö de befinner sig och vilken lärare som undervisar. Varje skola behöver utifrån elevernas behov utveckla arbetssätt som stimulerar elevernas lärande och utveckling. Valet av arbetssätt ska i alla skolformer vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är viktigt att skolledningen är ett aktiv stöd för lärarna i arbetet med att utveckla undervisningen. Såhär har skolor i projektet Plug Innan bland annat arbetat med att utveckla undervisningen:

 • Implementering av språkutvecklande arbetssätt för att ge eleverna det stöd de behöver för att nå målen i läroplanen.
 • Strategier för att synliggöra progression på individ- och gruppnivå för eleverna.
 • Studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse för att stärka kopplingen mellan skola och framtid.

Uppdaterad