Rapport

Förförande jämförelser

En stor del av variationerna mellan vårdcentraler när det gäller graden av undvikbar slutenvård (USV) och oplanerade återinskrivningar på sjukhus (ÅIS) kan förklaras av ålder och socioekonomi hos listade patienter, inte av sluten- och öppenvårdens kvalitet. Det visar en studie som FoU i Väst gjorde 2015.

FoU i Väst på GR har på uppdrag av ledningsgruppen för samverkan i Västra Götalands län gjort en studie av varför nivåerna av undvikbar slutenvård (USV) och oplanerade återinskrivningar på sjukhus inom en till 30 dagar (ÅIS) bland patienter 65 år eller äldre skiljer sig åt mellan vårdcentraler i Västra Götalands län. Syftet med studien var att testa hypotesen att vårdcentraler med låga nivåer av USV och ÅIS arbetar på ett kvalitativt bättre sätt med att möta äldre patienters behov. Studiens resultat baseras på både kvantitativa och kvalitativa undersökningar.

Inget stöd för hypotesen

Studiens resultat pekar på att det inte finns en enskild faktor som kan förklara nivåerna av USV och ÅIS på vårdcentralsnivå i Västra Götalands län. Studien ger inget stöd för hypotesen att vårdcentraler med lägre nivåer av ÅIS och USV arbetar på ett bättre sätt med att möta äldre patienters behov. Tvärtom kan vårdcentraler som arbetar särskilt med att stötta sköra äldre ha högre nivåer av ÅIS och USV eftersom de har en högre andel multisjuka äldre listade hos sig – patienter som oftare än andra är i behov av slutenvård.

Patienternas ålder och socioekonomi påverkar

Upp emot 60 procent av variationerna i USV och ÅIS mellan vårdcentraler kan förklaras av ålder och socioekonomi hos listade patienter, alltså faktorer som en vårdcentral inte kan påverka. Kvaliteten på slutenvården, den öppna specialistvården samt kommunens hälso- och sjukvård och äldreomsorg liksom hur samverkan dem emellan fungerar har också betydelse för nivåerna av USV och ÅIS.

USV och ÅIS är trubbiga mått på sluten- och öppenvårdens kvalitet och mäter snarare segregation, socioekonomi och hälsolitteracitet bland listade patienter.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I korthet

Författare

Theresa Larsen

Framtagen

2015


Uppdaterad