Nyhet

Kvaliteten i registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård måste öka

Den 11 september höll GR och Socialstyrelsen ett gemensamt dialogseminarium för att förbättra kvaliteten i registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård. Drygt 50 anställda i kommuner i länet deltog. En slutsats från dagen är att kvaliteten på registreringen av vårdåtgärder behöver bli bättre om registret ska kunna används på det sätt som är tänkt.

En av deltagarna på dialogseminariet var Cecilia Olsson, medicinskt ansvarig för rehabilitering i Mölndals stad:

– Genom arbetet med nyckeltal inom GR blev det tydligt att vi i Mölndal behöver utveckla arbetet med registrering av KVÅ-koder. Jag och metodutvecklaren för hälso- och sjukvård kommer under hösten anordna workshops med all legitimerad personal för att öka kunskapen kring KVÅ-koder och säkerställa korrekta registreringar. Det är bra att vi fångat upp saker vi behöver arbeta med så att vi på sikt kan få fram tillförlitlig statistik, där kommuner kan jämföras med varandra och där vi kan följa vad omställningen Nära vård innebär för kommunerna.

Varför är registret viktigt?

Från och med 2019 innehåller Socialstyrelsens register över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård uppgifter om vilka patientrelaterade åtgärder som utförts av legitimerad personal med kommunen som vårdgivare. Åtgärderna ska vara klassificerade på den mest detaljerade nivån i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ).

Syftet med registret är att bidra till samhällsnytta genom att vara en källa till kunskap och för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring, forskning och epidemiologiska undersökningar. Eftersom registret över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård dessutom ligger till grund för strategiska och politiska beslut både lokalt, regionalt och nationellt är det viktigt att inrapporterade uppgifter är korrekta.

Stora skillnader mellan olika kommuner

På seminariet berättade Kristina Klerdal och Ann-Helene Almborg på Socialstyrelsen om registret och redovisade statistik för Göteborgsregionens kommuner. Därefter diskuterade deltagarna varför registreringen av KVÅ skiljer sig så mycket åt mellan kommunerna, hur registreringen kan förbättras och hur de skulle vilja använda uppgifterna om utförda vårdåtgärder.

Analyser av kommunernas rapportering till registret visar på stora skillnader mellan Göteborgsregionens kommuner. Enligt deltagarna på seminariet förefaller skillnaderna i första hand bero på att kommunerna registrerar olika och inte på att vårdtyngden och givna insatser faktiskt varierar så kraftigt. Exempelvis varierade antalet rapporterade åtgärder per patient under första halvåret 2023 mellan 7,8 och 91,5 i kommunerna. I Socialstyrelsens urval av insatser i kommunal hälso- och sjukvård ingår 412 KVÅ-koder för år 2023. Första halvåret 2023 använde Göteborg 82 procent av dessa koder i sina rapporteringar, medan en av kranskommunerna bara använde 30 procent. I en annan kommun utgjordes 19 procent av alla rapporteringar av KVÅ-koder som inte ingår i urvalet. Enligt statistik från registret hade 21 procent av alla patienter fått en samordnad individuell plan (SIP) i Kungsbacka kommun, medan hälften av kommunerna inte rapporterat en enda sådan plan.

Vad händer nu?

I diskussionerna på seminariet framkom att nästan inte någon kommun använder statistik om utförda vårdåtgärder för uppföljning eller analys idag. Kommunerna skulle vilja använda statistiken för mätning av vårdtyngd och för uppföljning av olika utvecklingssatsningar liksom uppföljning kring den enskilde patienten.

Socialstyrelsen arbetar nu med att ta fram anvisningar för användning och registrering av KVÅ-koder i kommunal hälso- och sjukvård så att registreringen och rapporteringen blir mer enhetlig och korrekt. De uppmanade också kommunerna att sammanställa och analysera data för lokalt systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning av verksamheten. Då blir det möjligt att upptäcka skillnader och brister i registreringen och i verksamheterna. Socialstyrelsen tipsade även om att det är möjligt att ställa frågor till dem om användning och registrering av KVÅ via en särskild frågefunktion på deras webbplats:

Socialstyrelsens frågefunktion om klassifikationer och koder Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att ta del av de bilder som Socialstyrelsen visade på dialogseminariet eller en sammanfattning av gruppdiskussionerna, är du välkommen att kontakta Theresa Larsen, se nedan.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

Uppdaterad