Projekt pågående

Fler anställda i vård och omsorg (FAVO)

Socialcheferna i Göteborgsregionen har beslutat om en gemensam karriärvägsmodell i äldreomsorgen med fyra titlar: biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska. Genom projektet Fler anställda inom vård och omsorg (FAVO) ska sju kommuner få stöd i att införa modellen.

Syfte och mål

Projektet ska ge stöd till kommunerna i Göteborgsregionerna att införa en ny karriärvägsmodell inom äldreomsorgen. Projektet ska stödja kommunernas lokala utvecklings- och förändringsarbete med den gemensamma karriärvägsmodellen, samt ta fram, testa och tillämpa en gemensam mentorskapsmodell.

Projektet fokuserar på utmaningarna med kompetensförsörjning i kommunernas äldreomsorg och syftar till att skapa tydliga strukturer i verksamheterna för kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Strukturerna ska underlätta för verksamheterna att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Projektet förväntas också skapa förutsättningar för att stärka den enskildes roll genom att stödja de personer som står utanför eller har en svag ställning på arbetsmarknaden. Genom utbildning, validering och mentorskap kan dessa personer få ett bättre utgångsläge och en snabbare väg till längre vikariat eller en fast tjänst. Projektet kommer på så sätt gynna både den enskilde individen och arbetsgivaren.

Projektet har två delmål:

  • Stödja kommunernas lokala utvecklings- och förändringsarbete med en gemensam karriärvägsmodell.
  • Ta fram, testa och tillämpa en gemensam mentorskapsmodell

Finansiär

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är att Branschrådet för äldreomsorg arbetat fram en gemensam karriärvägsmodell som ska implementeras i GR:s medlemskommuner. Modellen ska bidra till en gemensam arbetsmarknadsregion där anställningsbarheten och rörligheten över kommungränser ökar. Detta ska åstadkommas genom att kommunerna använder samma titlar, samma utbildningskrav, likartat arbetsinnehåll för varje titel och samma väg till att förflytta sig i modellen.

Om karriärvägsmodellen

Karriärvägsmodellen innehåller de fyra titlarna biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska, med utbildningskrav och uppdragsbeskrivningar. Tanken är att gemensamma utbildningskrav och tydliga utbildningsvägar ska öka möjligheterna till kompetensutveckling inom äldreomsorgen och också göra det mer attraktivt för medarbetare att höja sin kompetens. Läs mer på karriarvagar.se Länk till annan webbplats.

Resultat

Som stöd för att implementera den nya karriärvägsmodellen har GR skapat webbplatsen karriarvagar.se. Där kan du hitta beskrivningar av modellen och de olika yrkestitlarna, samt ett implementeringstöd för arbetsgivare.

Gå till karriarvagar.se Länk till annan webbplats.

De som medverkar i projekt Favo erbjuds möjligheten till ett kompetensutvecklingsprogram i förändringsledning under våren 2024. Programmet består av fyra utbildningstillfällen (förmiddagar): 23 februari, 22 mars, 26 april och 24 maj. Följande delar ingår:

  • Förändringsarbetets vad och hur
  • Förändringsledning och vad som spelar roll för framgång
  • Teamets kraft i förändringsarbete
  • Kommunikation och bemötande av mänskliga reaktioner
  • Kreativitet som framgångsprincip för motivation

Det övergripande målet med programmet är att deltagarna ska få grundläggande förståelse för förändringsledning och förbättringsarbete, ökad kunskap och trygghet i att leva i och leda i förändring, fler verktyg för att leda kollegor och medarbetare i förändring samt en ökad förståelse för hur förändringsledningens olika delar kan vävas in i arbetet inom Favo.

De som medverkar i projekt FAVO erbjuds möjligheten att delta i ett program för kompetensutveckling i mentorskap under 2024. Erbjudandet består av sju utbildningstillfällen (eftermiddagar): 11 mars, 12 april, 13 maj, 11 september, 11 oktober, 11 november och 6 december.

Det övergripande målet med mentorshandledningen är att ge grundläggande förståelse för rollen som mentor, ge verktyg för att utforska adepternas behov, utmaningar och resurser samt ge modeller att utgå från i rollen som mentor. Dessutom syftar programmet till att öka förståelse för lärande och utveckling som en process som sker i samspel med andra människor i vår omgivning.

Programmet bygger på workshoppar, erfarenhetsutbyte och uppdrag som deltagarna gör i hemorganisationen. Deltagarna får också kunskap om forskning och beprövad erfarenhet.

Kontakt

Monica Wallström

Projektledare och processledare

031-335 52 24

I korthet

Pågår

1 september 2023–31 augusti 2025

GR:s roll

Projektägare

Medverkande

Sju av GR:s medlemskommuner: Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal och Partille.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 5. Jämställdhet
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Länkar till externa webbplatser

Projektet använder webbplatsen karriarvagar.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad