Rapport

Forskning om ekonomiskt bistånd

Syftet med denna forskningsöversikt är att ge en överblick över existerande forskning inom området ekonomiskt bistånd och ge större möjligheter att tillgängliggöra denna för praktiker i kommunernas verksamheter samt kommunernas FoU-verksamheter.

Översikten utgår från de tre frågeställningarna:

  • Vad finns det för forskning som berör området ekonomiskt bistånd i svenska kommuner och vad säger den forskningen?
  • Vilka områden/aspekter av arbetet med ekonomiskt bistånd är belysta?
  • Vilka slutsatser kan man dra från den forskning som finns på fältet?

Bakgrund

Ekonomiskt bistånd uppfattas som en av grundpelarna i den svenska välfärden. Verksamheten är dock i stort behov av en kraftsamling för att stärka förutsättningarna att i framtiden kunna utföra uppdraget med god kvalitet. Syftet med denna översikt är att stötta ett framtida utvecklingsarbete. I en kartläggning från 2013 (SKL 2013) konstaterades att det finns viss forskning och utvärdering om ekonomiskt bistånd, men att den uppfattas vara svårtillgänglig. Ambitionen med föreliggande översikt är därför att praktiker i kommunernas verksamheter samt kommunernas FoU-verksamheter ska få en bättre överblick över existerande forskning inom området och större möjligheter att tillgängliggöra sig denna forskning.

Vad har de senaste decenniernas forskning visat?

Denna översikt har skannat de senaste 20 årens forskning, från 1995 fram till 2016. Hur ser forskningsfältet ut idag när det kommer till ekonomiskt bistånd i Sverige? Förutom att ge en snabb överblick över forskning på området syftar översikten också till att synliggöra vilka kunskapsluckor som finns idag. Förförståelsen är alltså att området är relativt obeforskat, men vilken kunskap är det som saknas? En ambition finns att översikten ska kunna bidra till att stimulera kunskapsbildning för att tillfredsställa områdets utvecklingsbehov.

Kontakt

Cornelia Björk

Analytiker och projektledare

031-335 51 27

I korthet

Författare

Cornelia Björk, Gunilla Bergström och Helena Håkansson

Framtagen

Augusti 2016

GR:s roll

Översikten har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting.

Uppdaterad