Artikel

FoU i Väst: Vetenskapliga artiklar

Här hittar du en förteckning över vetenskapliga artiklar som skrivits av medarbetare vid GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst.

Vetenskaplig artikel

En vetenskaplig artikel är en artikel där forskning presenteras. Vetenskapliga artiklar granskas alltid av andra forskare innan de accepteras för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

Det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs vid FoU i Väst sprids på olika sätt: genom rapporter, föreläsningar, filmer, webbplatser med mera. Ibland skriver medarbetare vid FoU i Väst också vetenskapliga artiklar utifrån vissa projekt och då hittar du dem här.

Om artikeln är gratis att läsa finns det en länk, om inte så beror det på att artikeln är låst. Vill du vill veta mer om en artikel är du alltid välkommen att kontakta artikelförfattarna eller vår FoU-chef (se kontaktuppgifter nederst på sidan).

Förteckning över vetenskapliga artiklar

Moralisk skada bland föräldrar med barn i samhällsvård

Wissö T., Melke A., & Josephson I. (2024). Exploring moral injury among parents with children inout-of-home care Länk till annan webbplats.. Child & Family Social Work, 1–10.

Kontakt: Anna Melke

Att göra evidensbaserad praktik handlingsbar i socialtjänsten: erfarenheter och slutsatser från arbetsplatsutbildning

Schwartz, B., Tilling, K. (2023). Making evidence-based practice actionable in the social service context: experiences and implications of workplace education Länk till annan webbplats.. Journal of Workplace Learning, Volume 35 Issue 9.

Kontakt: Karina Tilling

Äldre migranters upplevelser av tillgång till och delaktighet i olika mötesplatser

Mac Innes, H., Dunér, A., Gustafsson, S., & Lindahl, L. (2023). Older migrants’ perceptions of places to meet: Insights for social work practice Länk till annan webbplats.. PLoS ONE 18(11): e0292730.

Välfärdsteknikens värden: om användningen av trygghetslarm

Lydahl, D. (2023). Good care and adverse effects: Exploring the use of social alarms in care for older people in Sweden Länk till annan webbplats.. Health. 2023;0(0).

Kontakt: Doris Lydahl

Hbtq-personers erfarenheter av stödsökande efter att ha utsatts för våld i en nära relation

Hammersjö, A., & Turner, R. (2023). Navigating survivorhood? Lived experiences of social support-seeking among LGBTQ survivors of intimate partner violence Länk till annan webbplats.. Qualitative Social Work 0(0).

Kontakt: Anjelica Hammersjö

Socialtjänsten som en hållbar kunskapsorganisation

Avby, G., & Melke, A. (2023). Socialtjänsten som en hållbar kunskapsorganisation: Från vision till verklighet? Länk till annan webbplats.. Socialvetenskaplig tidskrift, 29(2), s. 195–207.

Kontakt: Anna Melke

Boende för äldre i Norden – nuvarande koncept och framtida lösningar

Verma, I., Høyland , K. & Lindahl, L. (2022). Nordic approaches to housing and ageing – Current concepts and future needs Länk till annan webbplats.. The Evolving Scholar | ARCH22.

Varför flyttar äldre personer?

Lindahl, L. (2021). Planning for the future or feeling old – Older People’s Reasons for moving to Senior Housing in Sweden Länk till annan webbplats.. J Gerontol Geriatr Med 2021, 7: 116.

Om personcentrering och standardisering

Lydahl, D. (2021). Standard tools for non-standard care: The values and scripts of a person-centred assessment protocol. Health, 25(1), 103-120.

Kontakt: Doris Lydahl

Om socialarbetares förståelse av föräldrar till barn i samhällsvård

Wissö T., Melke A., & Josephson I. (2021). Social workers’ constructions of parents to children in foster care Länk till annan webbplats.. Qualitative Social Work. May 2021.

Kontakt: Anna Melke

Metodartikel om etnografi vid hembesök i välfärdens marginaler

Lydahl, D., Holmberg, S., Günther, K., & Ranta, J. (2020). Doing data together –affective relations and mobile ethnography in home visits Länk till annan webbplats.. Qualitative Research.

Kontakt: Doris Lydahl

Etik i vård och stöd i välfärdens marginaler

Lydahl, D., & Hansen Löfstrand, C. (2020). Doing good: autonomy in the margins of welfare. Sociology of Health & Illness, 42(4), 892-906.

Kontakt: Doris Lydahl

Interaktioner vid hembesök i välfärdens marginaler

Juhila, K., Holmberg, S., Lydahl, D., & Hall, C. (2020). Observing and Commenting on Clients’ Home Environments in Mobile Support Home Visit Interactions: Institutional Gaze, Normalization and Face-work. Housing, Theory and Society, 1-16.

Kontakt: Doris Lydahl

Life filming – en digital metod för ökad delaktighet

Gustafsson, S., Falk, C., Tillman, S., Holtz, L., & Lindahl, L. (2018) Life filming as a means of participatory approach together with older community-dwelling persons regarding their local environment Länk till annan webbplats.. Scandinavian Journal of Occupational Therapy Volume 25.

Stöd till unga som lämnar samhällsvård, ett nordiskt perspektiv

Paulsen, V., Höjer, I., & Melke, A. (2018) Editorial ‘leaving care in the Nordic Countries’ Länk till annan webbplats.. Nordic Social Work Research.

Kontakt: Anna Melke

Barn som anhöriga – hur kan sjukvården uppmärksamma att de finns?

Andersson, A-C., Melke, A., Andersson Gäre, B., & Golsäter, M. (2018) Identification of Children as Relatives With a Systematic Approach; a Prerequisite in Order to Offer Advice and Support Länk till annan webbplats.. Quality Management in Health Care 27(3):p 172-177, July/September 2018.

Kontakt: Anna Melke

Genombrottsmodellens användning på strategisk nivå

Andersson, A-C., Golsäter, M., Andersson Gäre, B., & Melke, A. (2017) Learning through networking in healthcare and welfare: The use of a breakthrough collaborative in the Swedish context Länk till annan webbplats.. International Journal of Healthcare Management.

Kontakt: Anna Melke

Upplevd trygghet i trygghetsboende för äldre

Lindahl, L., Andersson, M. & Paulsson, J. (2017) Perceived Safety in Extra-Care Housing for Senior Residents Länk till annan webbplats.. Journal of Housing For the Elderly.

Segregerat boende en väg till trygghet och delaktighet för äldre?

Paulsson, J. & Lindahl, L. (2014) Är segregerat boende en väg till trygghet och delaktighet för äldre? Länk till annan webbplats. Socialmedicinsk tidskrift, 91:4, 360-372.

Vill du veta mer om FoU i Väst?

FoU i Väst är Göteborgsregionens enhet för forskning och utveckling. Enheten stöttar verksamheter att utveckla arbetssätt som bygger på kunskap. FoU i Väst gör bland annat kartläggningar, utvärderingar och analyser och erbjuder vetenskapligt stöd i olika projekt, till exempel följeforskning.

FoU i Väst – GR:s enhet för forskning och utveckling

Kontakt

Uppdaterad