Rapport, Statistik

Nyckeltal personalhälsa 2020 i Göteborgsregionens kommuner

GR sammanställer varje år nyckeltal inom personalområdet, som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha ett samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa. Under året publiceras två kortare rapporter och därefter tas en mer omfattande helårsrapport fram.

Ladda ner rapporter för 2020

Kortrapporter och helråsrapport publiceras på denna sida i takt med att de tas fram.

Syftet med de gemensamma nyckeltalen inom Göteborgsregionen är att:

  • ge underlag för att stödja, påverka och styra arbetet med att främja en god hälsa bland Göteborgsregionens kommunanställda
  • utgöra en grund för regionalt och kommungemensamt agerande
  • utbyta idéer och skapa grund för nätverksbyggande.

Exempel på nyckeltal

Många av nyckeltalen berör sjukfrånvaro ur olika perspektiv, till exempel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, upprepad sjukfrånvaro, sjukfrånvaro utifrån kön och ålder, långtidssjukfrånvaro samt sjukfrånvaro inom olika verksamhetsområden och yrkesgrupper. Rapporten innehåller också olika nyckeltal med avseende på sjuklönekostnad, arbetad tid och kostnader och personalomsättning.

Om kommunernas arbete för att öka personalhälsan

Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa och främja hälsa. För det krävs kunskap om vad som är effektiva metoder att arbeta med. Kunskap är alltid en förutsättning för att kunna göra rimliga bedömningar och fatta bra beslut.

Samtliga kommuner i Göteborgsregionen arbetar aktivt med hälsoinsatser, förebyggande åtgärder och rehabiliteringsrutiner för att bland annat minska sjukfrånvaron bland medarbetarna.

Förhoppning är att den här återkommande rapporten ska bidra till ett kunskapsbaserat och långsiktigt arbete för att minska sjukfrånvaron i GR-kommunerna.

Fler rapporter om Nyckeltal personalhälsa

Nyckeltal personalhälsa 2022

Nyckeltal personalhälsa 2021

GR har sammanställt årliga rapporter med nyckeltal inom det här området sedan 2003. Om du vill ha äldre rapporter är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

I korthet

Publiceringsår

Tertialrapporter: 2020

Helårsrapport: 2021

Uppdaterad