Artikel

Gå en ledarskapsutbildning på GR!

Vill du göra en 360-gradersinventering av ditt ledarbeteende? Få en personlig handlingsplan för utveckling av ditt ledarskap? Eller slipa på din förmåga att förhandla framgångsrikt vid intressemotsättningar, bygga prestation genom tillit – eller leda, styra och rekrytera jämställt och inkluderande?

GR erbjuder många olika ledarskapsutbildningar. Vilken utbildning som passar dig beror naturligtvis på dina personliga förutsättningar och vilka aspekter av ditt ledarskap som du vill utveckla.

Låt dig inspireras av ett axplock av våra aktuella ledarskapsutbildningar:

Utveckling Grupp Ledare (UGL)

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som har använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser att utbildningen är en av de bästa ledarutbildningarna, mycket beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Genom utbildningen lär du dig att bli effektivare som gruppmedlem och ledare genom:

 • Personlig utveckling
 • Ökad självkännedom
 • Förstå behovet av ledarskap
 • Urskilja stadier i en grupps utveckling
 • Kunna ta och ge utvecklande feedback
 • Kunna kommunicera direkt och klart
 • Få erfarenhet av olika former av lärande enskilt och i grupp
 • Få erfarenhet av konflikters betydelse och bearbetning av dessa
 • Få förståelse för hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
 • Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för min roll i dessa

Utbildningen Utveckling Grupp Ledare (UGL)

Utvecklande ledarskap (UL)

UL är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003, och den tillämpas sedan 2004 även inom statliga och kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet.

Kursens syfte är att, med stöd av ledarskapsteorin Transformational leadership och en 360-­graders inventering av deltagarens aktuella ledarbeteenden, ge verktyg till reflektion, analys och utveckling av sina dagliga ledarhandlingar.

Efter kursen förväntas du som deltagare ha fått:

 • Kunskap om den teoretiska grunden för Utvecklande Ledarskap
 • Ökad självkännedom genom personlig feedback på ditt ledarskap
 • En personlig handlingsplan för utveckling av ditt ledarskap
 • Verktyg för individuell och organisatorisk utveckling
 • Utbyte av erfarenheter med andra ledare

Utbildningen Utvecklande ledarskap (UL)

ledarskapsutbildningar-utvecklande-ledarskap

Tillitsbaserat ledarskap

Tillitsbaserat ledarskap utgår från grundsatsen att alla människor vill göra ett gott jobb och har en äkta önskan att hjälpa andra. När samma människor finns i en organisation med hög detaljstyrning och kontroll tappar vi motivation och prestationen går ner. I Tillitsbaserat ledarskap lär vi oss att bygga prestation och resultat genom tillit och samarbete.

Efter avslutat program:

 • har du formulerat och prövat dina ledningsprinciper för att öka tilliten och prestationen i din omgivning,
 • har du i samspel med andra ökat din förmåga att leda och skapa nytt ledarskap i ditt sammanhang,
 • är du en viktig medskapare av ett hållbart ledarskap för samtidens offentliga organisationer.

Utbildningen Tillitsbaserat ledarskap

Vad innebär tillitsbaserat ledarskap?

Tillitsbaserat ledarskap handlar bland annat om:

 • att skapa och distribuera ledarskap (fördela ut ledarskapet i organisationen)
 • att skapa attraktivitet, meningsfullhet och glädje
 • att gå från att vara ensam ledare till vara en del i ett lag som tar ett gemensamt ansvar
 • att utveckla tillitsfulla relationer som leder till goda prestationer och verksamhetsresultat
 • att utveckla en djup förståelse för ditt sammanhang och dina personliga förutsättningar
 • att tillsammans med andra utveckla organisationskulturen till en framgångsfaktor.

Jämställdhet Genus Ledarskap (JGL)

JGL ger ledare och beslutsfattare ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och inkluderande genom att ta steg i den pedagogiska kunskapstrappan.

Utbildningens omfattning är fyra dagar. Mellan tillfällena gör du som deltagare en analysuppgift i din organisation under handledning av kursledningen. Innehållet är bland annat:

 • Definitioner
 • Makt och maktbaser
 • Organisationsteori och motstånd i organisationer
 • Statistik och analys
 • Ledning och styrning, till exempel gällande arbetsmiljölagstiftning, mål och företagspolicyer
 • Ansvaret som arbetsgivare, särskilt uppmärksammat efter #Metoo

Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap (JGL)

ledarskapsutbildning-radical-collaboration

Förtroendefullt samarbete – Radical Collaboration

Den här tredagarsutbildningen vänder sig till dig som är ledare och vill öka din personliga kompetens och självkännedom, och som vill skaffa dig möjlighet till förbättrade relationer, att hantera konflikter och utveckla din förhandlingsförmåga.

Vi erbjuder ett utvecklingsprogram under tre dagar, inspirerat av The Human Element och Win-Win från Harvard University. Radical collaboration ger insikt om hur man framgångsrikt förhandlar vid intressemotsättningar och hur man förebygger och löser konflikter genom att skapa samarbetsvilja och öppenhet i organisationer, arbetsgrupper och förhandlingssituationer.

Under utbildningen får du:

 • träna steg för steg på att inleda, driva och avsluta en förhandling och att samtidigt bygga trygga och varaktiga arbetsrelationer
 • ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer
 • verktyg som du kan använda i alla typer av relationer och intressemotsättningar.

Utbildningen Förtroendefullt samarbete – Radical Collaboration

ledarskapsutbildning-kvalificerad-processledare

Kvalificerad processledarutbildning

KTH erbjuder i samverkan med Göteborgsregionen en beprövad och välrenommerad påbyggnadsutbildning för trafik-, stads- och samhällsplanerare i ledarskap, strategisk planering och omställningskapacitet.

Kursen syftar till att utveckla en djupare förståelse för hur rumsliga strukturer och infrasystem kan samspela för att bidra till hållbara städer och transportsystem, samt om vad som krävs för att utveckla verkningsfulla planeringsprocesser.

Utbildningen ger:

 • kunskap om omvärldsförutsättningar för hållbar stads- och regional utveckling samt insikt i behovet av nya förhållningssätt till planeringens bedrivande
 • färdigheter i målbildsarbete, risk- och konsekvensanalyser, förhandlingsmetodik och andra verktyg för kvalificerad processledning
 • personlig insikt i att leda komplexa projekt utifrån egna förutsättningar, ledarskap utan formell makt

Utbildningen Kvalificerad processledarutbildning

Uppdaterad