Metod och verktyg

Hur gör vi nu? 9 dilemman från sfi-verksamheter

Genom de utvecklingsinsatser som genomfördes inom ramen för ESF-projektet InVäst har vi fått en god bild av vilka dilemman som sfi-verksamheter står inför i dag. Som en del av ett större lärande vill vi dela dessa dilemman, erfarenheter och lärdomar med fler. Skriften ”Hur gör vi nu?” riktar sig i första hand till dig som är rektor, utbildningsledare eller på annat sätt ansvarar för utvecklingsarbete på sfi. 

Skriften tar upp nio vanliga dilemman som sfi-verksamheter kan ställas inför. Utifrån dessa har vi tydliggjort vad vi vet utifrån forskning, rapporter och styrdokument. Vi ger också rekommendationer för hur dessa dilemman kan mötas.

Om projektet InVäst

InVäst var ett utvecklingsprojekt i Västsverige som syftade till att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Stort fokus i projektet var att stärka kvaliteten inom sfi-verksamheter i Västsverige. Under två år pågick ett utvecklingsarbete på drygt 40 sfi-verksamheter i Västra Götaland och Halland. Utvecklingsarbetet bedrevs med stöd av processledning och kompetensutveckling från projektet och pedagogisk utveckling och elevernas lärande stod i centrum. Ca 700 personer deltog i kompetensutvecklingsinsatserna.

I korthet

Framtagen inom projekt

InVäst

Publicerad

2019

Uppdaterad