Projekt avslutat

InVäst

Kompetensutvecklingsprojektet InVäst – Integration Västsverige har bedrivits med utgångspunkten att ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation och ett kollegialt lärande ska bidra till förbättrade förutsättningar för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet.

Syfte och mål

Det övergripande syftet för InVäst var att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Stort fokus var att stärka kvaliteten inom sfi-verksamheter i Västsverige.

Övergripande mål för respektive delomårde:

Kvalitetsutveckling av sfi. Stärka sfi-verksamheters kvalitet med avseende på personalens kompetens och verksamhetens organisation. Sfi- verksamhetens kvalitet ska särskilt stärkas med avseende på organisationens förmåga att möta och utveckla nyanlända studerandes kunskaper oavsett deras individuella förutsättningar och behov så som könstillhörighet, etnicitet, funktionsvariation eller utbildningsbakgrund.

Kunskapsbedömning inför placering i gymnasieskola. Förbättra personals kartläggning och bedömning av nyanlända ungdomars kunskaper för att öka möjligheterna till bättre utbildningsplacering på gymnasieskolans nationella program. I arbetet ska särskild hänsyn tas till skillnader mellan pojkars och flickors kunskaper samt bedömning av dessa, då det i många fall finns en skillnad där flickors kunskap är förvärvad men ej formaliserad medan pojkar oftare har en formell utbildningsbakgrund.

Möten för bättre mottagande av nyanlända. Personal i organisationer som möter nyanlända ska med ett interkulturellt förhållningssätt som grund få en ökad kunskap i att möta nyanlända samt ges en bättre förståelse för mottagarorganisationens roll i mottagandet av nyanlända. Mötesplatser ska särskilt stärka medarbetarnas förmåga att möta individer oavsett deras individuella förutsättningar och behov, såsom könstillhörighet, etnicitet, eller utbildningsbakgrund.

Finansiär

Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF).

Fördjupning

Bakgrund

Mellan 2013 och 2015 genomförde Göteborgsregionen (GR) integrationsprojektet GRINT. Projektets övergripande syfte var att genom fokus på språket förbättra nyanländas förutsättningar att delta i samhället. En kartläggning av sfi-verksamheter och språkstödssatsningar genomfördes på både regional och nationell nivå för att hitta framgångsfaktorer och lyfta fram lärande exempel. Något som genomsyrade hela projektet var att målgruppens egen röst konsekvent lyftes fram. Projektet InVäst byggde på kartläggningen som genomfördes inom ramen för GRINT.

GRINT:s kartläggningsrapport
Metodmaterialet Handledning för skolledare i systematiskt kvalitetsarbete på sfi

Kvalitetsutveckling av sfi

Den största delen i projektet har handlat om att genom kompetensutveckling och processledning stärka kvaliteten inom Västsveriges sfi-verksamheter. Även bygga den digitala kunskapsresursen Sfi Väst Länk till annan webbplats. som möjliggör kompetensstärkning för medarbetare inom sfi.

Under InVästs slutkonferens delades broschyren "Hur gör vi nu?" ut, en skrift som samlar erfarenheter och lärdomar från projektet. Skriften riktar sig i första hand till dig som är rektor, utbildningsledare eller på annat sätt ansvarar för utvecklingsarbete på sfi. Nu finns broschyren även att hämta i digital version i GR:s kunskapsbank.

Kunskapsbedömning inför placering i gymnasieskola

Stöd- och vägledningsmaterial för bedömning av nyanlända ungdomars tidigare kunskaper inför placering i gymnasieskola har tagits fram inom projektet. Syftet har varit att förbättra bedömningen av deras kunskaper och därmed öka chanserna till bättre utbildningsplacering i gymnasieskolan.

Utländska betyg – hantering och rutiner i Göteborgsregionen (GR)
Kartläggning och kunskapsbedömning på Språkintroduktion

Möten för bättre mottagande av nyanlända

Med målet att personal i organisationer som möter nyanlända ska få en ökad kunskap i att möta nyanlända, samt ges en bättre förståelse för mottagarorganisationen som helhet, arrangerades ett antal mötesplatser inom ramen för projektet.

Syftet var att medarbetare inom alla mottagarorganisationer som möter nyanlända fick träffas och få kompetensutveckling med interkulturell kompetens som utgångspunkt. Totalt genomfördes 8 mötesplatser. Deltog gjorde bland annat medarbetare i förskolan, bibliotekarier, kommunikatörer, representanter från vården, äldreomsorgen och bostadsbolag.

Resultat

Generellt är bedömningen att projektet nått god måluppfyllelse i alla delar, och givit goda resultat på såväl individ-, organisations- och systemnivå. Projektets såväl som de externa utvärderarnas bedömning är att InVäst har bidragit med ett värdefullt bidrag till ESF:s ambition att förbättra kompetensförsörjningen, stärka yrkesverksamma i deras yrkesroll med att möta nyanlända och bidra till en mer förbättrad arbetsorganisation, framför allt för yrkesverksamma inom svenska för invandrare (sfi) och inom Västsveriges sfi-verksamheter.

Kontakt

I korthet

Pågick

1 september 2016 – 31 augusti 2019

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

InVäst har bedrivits i samarbete med delregionerna Skaraborg och Halland

Totalt deltog ca 40 sfi-verksamheter i Västra Götaland och Halland

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Näringslivsutveckling
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 10. Minskad ojämlikhet

Uppdaterad