Rapport

Hur kan man öka barns delaktighet på LSS-boenden?

Den här rapporten presenterar resultatet av en studie med syftet att bidra till ökade kunskaper om barns delaktighet på boende med särskild service. Studien har innehållit bland annat skuggning på boenden och fokusgruppsintervjuer med personal.

Det projekt som beskrivs i den här rapporten initierades av Funktionsstöds-förvaltningen i Göteborg och genomfördes i samverkan med FoU i Väst på Göteborgsregionen. Syftet var att bidra till ökade kunskaper om barns delaktighet på boende med särskild service för att kunna bidra till en utveckling av verksamheten.

Studiens frågeställningar

En studie genomfördes utifrån följande frågeställningar:

  • Vilka kunskaper finns från tidigare forskning om hur barn med funktionsnedsättning upplever det att bo på boende?
  • Hur delaktiga är barn som bor permanent på BmSS (Boende med Särskild Service)?
  • Hur kan verksamheten öka delaktigheten bland barn som bor på BmSS?

(Med barn menas här barn och unga till och med 22 år)

När studien var klar genomfördes en workshop för att diskutera hur resultatet skulle kunna leda till förändringar i verksamheten för att öka barns delaktighet på BmSS. De metoder som användes i studien var fokusgrupper och skuggning.

Fem teman

Fokusgrupperna med personal resulterade i fem teman: begreppet delaktighet, boendet som hem, det hänger på personalen, svårigheter i arbetets vardag och att kunna förstå och möta varje barn. Personalen tolkar begreppet delaktighet på olika sätt vilket försvårar samsyn och minskar möjligheten att arbeta på ett enhetligt sätt. Det som också framkom i fokusgrupperna var att det inte räcker med allmänna kunskaper om barn med funktionsnedsättning, utan att personalen måste lära känna varje enskilt barn för att barnet ska kunna bli delaktigt. Skuggningarna illustrerar hur personalen gör för att skapa delaktighet i praktiken där det blir tydligt att delaktighet uppstår i samspelet mellan barn och personal.

Hinder och dilemman

Det viktigaste hindret för att öka barns delaktighet på BmSS är tillgången till personal med rätt kvalifikationer. Det finns även dilemman mellan personalens och barnens behov som leder till ett stort antal personer runt varje barn, vilket går emot barns behov av kontinuitet. Personalens arbetsmiljö påverkar barnens uppväxtmiljö, vilket innebär att personalen är den viktigaste resursen att satsa på.

Vidare utvecklingsarbete och forskning

Slutsatser från projektet bör arbetas vidare med i kompetensutveckling som integreras i den ordinarie struktur som finns för dokumentation och kunskapsutveckling i verksamheten. Ett förslag till framtida forskning är att studera vad som ligger bakom socialsekreterares beslut om insatsen BmSS för barn och ungdomar och om det finns alternativa insatser som kan förebygga behov av denna insats.

Kontakt

I korthet

Författare

Lisbeth Lindahl

Publiceringsår

2022

Uppdaterad