Rapport

Inventering av vård och stöd till personer med samsjuklighet

Rapporten beskriver vård- och stödinsatser som ges till personer med samsjuklighet i Västra Götaland. Den beskriver också på vilken grund dessa insatser ges och om det finns skillnader i insatser inom länet.

Målgruppen för insatserna är personer med samsjuklighet, vilket innebär personer som samtidigt antingen har ett beroende och annan psykiatrisk diagnos enligt bedömning av sjukvården, eller som har en samsjuklighet i form av missbruk och psykisk funktionsnedsättning enligt bedömning gjord av socialtjänsten. Målgruppen har ofta sammansatta behov av både medicinska och sociala insatser, vilket vanligtvis kräver en samverkan mellan kommun och region.

Inventeringen beskriver sex teman för insatser, metoder och verktyg:

  • Medicinska och omvårdnadsinsatser
  • Psykologiska insatser
  • Psykopedagogiska och stödjande insatser
  • Psykosociala insatser
  • Praktiska och kompensatoriska insatser
  • Samverkansinsatser

Resultat av inventeringen

Analysen av skillnader mellan vilka insatser som erbjuds i de olika länsdelarna visar att det finns ett mer utvecklat och differentierat stöd i Göteborgsregionen. Detta gäller främst integrerade verksamheter, samverkansinsatser och insatser som specifikt riktar sig till målgruppen.

Svaren på vad som ligger till grund för val av stöd, insatser och metoder vittnar om den komplexa beslutssituation som råder i praktiken. Tillgången till insatser upplevdes påverka vilka insatser och metoder som ges. Vidare framkom det att val av stöd, insats och metod ofta tas utifrån det professionella perspektivet i stället för utifrån ett patient- eller brukarperspektiv. Resultatet vittnar om bristande kännedom om vilka insatser, metoder och verktyg som finns samt vilka effekter som påvisats för målgruppen. Resultatet från webbenkäter visar att deltagarna upplever bristande tillgänglighet och kontinuitet i de insatser som ges. Insatserna för målgruppen bör också i högre grad anpassas för att möta ungdomars behov.

Kontakt

I korthet

Författare

Lisbeth Lindahl, Jenny Rangmar, Maria Klamas och Marie Wilhsson

Framtagen

2021

Samarbetspartners

Högskolan i Skövde och Fyrbodals kommunalförbund

Uppdaterad