Artikel

Forskningsnätverk för nära vård med fokus på kommunal vård och omsorg

Forskningsnätverket god och nära vård med fokus på kommunal vård och omsorg (KomFoU) vänder sig till forskare och andra anställda vid Göteborgs universitet och FoU-enheter i Västra Götalands län, samt andra parter som har ett intresse av nätverkets fokusområde.

Aktuellt

FoU i Väst har fått 5,4 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för att genomföra projektet Kan den kommunala vården och omsorgen bli god och nära genom ökad delaktighet av äldre personer? Ansökan grundar sig på arbetet i forskningsnätverket och i synnerhet på resultatet från den workshop som hölls i oktober 2022 för att tillsammans med anställda i kommuner och regioner identifiera angelägna forskningsbehov relaterat till omställningen till en god och nära vård.

Det pågår en omställning av hälso- och sjukvården i Sverige till det som kallas god och nära vård. Målet är en personcentrerad vård där primärvården i stället för sjukhusen är navet och där fler insatser ges i hemmet och som egenvård. Kunskap saknas dock om hur visionen ska omsättas i praktiken och hur effekterna ska följas upp, i synnerhet i kommunal vård- och omsorg med och för äldre personer.

Syftet med projektet är att i nära samarbete med äldre personer, närstående och hälsoprofessioner utveckla kunskap om hur omställningen till god och nära vård kan genomföras på ett säkert och effektivt sätt med och för äldre personer inom kommunal vård och omsorg för att uppnå en personcentrerad och proaktiv vård som bidrar till hälsa, välmående, delaktighet och trygghet.

Kunskapen förväntas omvandlas till evidensbaserade modeller, metoder, instrument och riktlinjer som ger beslutsfattare och hälsoprofessioner stöd att

1) genomföra förändringar i samverkan med äldre personer, närstående och personal på vård- och omsorgsboenden, för ökad delaktighet av äldre personer

2) mäta vårdtyngd i hemmet som underlag för bemanning och resurstilldelning samt uppföljning av effekter av omställningen till god och nära vård i kommuner

3) ge en mer säker egenvård i hemmet genom delaktighet av äldre personer och närstående

4) stöd för beslut om var det är mest kostnadseffektivt och patientsäkert att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser för äldre personer.

Följande personer skrev ansökan och ska genomföra projektet:

Theresa Larsen
Analytiker/projektledare
Göteborgsregionen, FoU i Väst

Helle Wijk
Professor
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet Universitetssjukhusöversjuksköterska Sahlgrenska universitetssjukhuset
Gästprofessor Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik/Chalmers

Qarin Lood
Docent i arbetsterapi, universitetslektor
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs universitet

Ramona Schenell
Fil dr. vårdvetenskap
Göteborgs stad, äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen, avdelningen för hälso- och sjukvård
Adjungerad lärare Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Anastasia Silverglow
Fil dr. i vårdvetenskap, MSc Omvårdnad.
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Elin Siira
Fil dr. i vårdvetenskap, MSc Sociologi,
Postdoktor Högskolan i Halmstad

Forskningsnätverkets syfte

Huvudsyftet med nätverket är att med ett vetenskapligt förhållningssätt verka för kunskapsutveckling kring god och nära vård med fokus på personer i behov av kommunal vård och omsorg eller vård och omsorg från flera vårdgivare där kommunen utgör en part.

För att uppnå huvudsyftet har nätverket även följande delsyften:

 • Skapa möjligheter till samverkan mellan kommun, region och akademi på området.
 • Öka samarbetet mellan forskare, personer i behov av vård och omsorg samt vård- och omsorgspersonal för att planera och genomföra gemensamma forsknings- och/eller utvecklingsprojekt inom ramen för nätverkets huvudsyfte.
 • Stärka den tvärvetenskapliga forskningen inom området.
 • Implementera forskningsresultat i universitetsutbildningar samt inom vård och omsorg.
 • Sprida forskningens resultat till nytta för personer i behov av vård och omsorg, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.

 • Identifiering av långsiktiga forskningsbehov med utgångspunkt i praktikens behov.
 • Workshoppar, seminarier och dialog mellan forskare, personer i behov av vård och omsorg, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare, exempelvis i skapandet av nya forsknings- och utvecklingsprojekt, för att gemensamt samla in och analysera data eller sprida och synliggöra resultat.
 • Gemensamma ansökningar om forskningsanslag för nätverksbyggande och forsknings- och utvecklingsprojekt.
 • Gemensamma vetenskapliga artiklar och andra publikationer.
 • Påverkansaktiviteter, exempelvis debattartiklar, blogginlägg eller deltagande i tv-soffor.
 • Utbyte genom referensgrupper kopplade till enskilda forsknings- och utvecklingsprojekt.

Bakgrund

FoU i Väst vid Göteborgsregionen tog i samarbete med Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi samt Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs Universitet hösten 2020 initiativ till att starta ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk kring God och nära vård med fokus på kommunal vård och omsorg.

I utredningen om en god och nära vård påpekas att uppföljning och forskning inom primärvården behöver öka när alltmer av vården kommer att utföras utanför sjukhusen, bland annat i hemmet hos personer i behov av vård och omsorg. Det är redan tidigare känt att behovet av forskning och uppföljning i kommunal vård och omsorg är underförsörjt, men behovet accentueras av omställningen till en god och nära vård. Vi menar att forskningen måste bedrivas där människorna lever sina liv och får vård och behandling. Parternas erfarenheter är att det är svårt att bedriva forskning utanför sjukhusen, i synnerhet i kommunal verksamhet. Ibland bedrivs forskning om faktorer och situationer som i ett större perspektiv berör flera olika vårdgivare, men de studeras enbart ur ett perspektiv i en vårdkedja och inkluderar sällan den kommunala vården och omsorgen.

Nätverket bildades utifrån ett intresse av att fördjupa kunskaper om vård och omsorg med utgångspunkt i var vården faktiskt bedrivs och kommer att bedrivas.

Organisation, medlemskap och styrning

Nätverket träffas minst fyra gånger per år, antingen digitalt eller i lokaler hos någon av de deltagande parterna. Nätverket leds av en beredningsgrupp som är utsedd av de parter som tog initiativ till nätverket. Beredningsgruppen beslutar om målsättning, inriktning och aktiviteter. Beredningsgruppen förbereder varje nätverksträff. Den deltagare som är intresserad av att lyfta något i nätverket, meddelar detta till beredningsgruppen.

Nätverket initieras utan egen budget. Parterna deltar inom ramen för annan finansiering. En målsättning är att söka finansiering för nätverket, bland annat till arrangerandet av seminarier och konferenser och för en eller flera personer som administrerar och håller ihop nätverket. En annan målsättning är att koppla referensgrupper, där såväl brukarrepresentanter som praktiskt verksamma ingår, till de aktiviteter som genomförs i nätverket.

Om du vill delta i nätverket anmäler du ditt intresse till ordförande. I anmälan ska du ange motivet till varför du vill delta, och på vilket sätt du kan bidra.

Ordförande

Theresa Larsen
Analytiker/projektledare
Göteborgsregionen, FoU i Väst

Beredningsgrupp (förbereder nätverksträffarna):

Helle Wijk
Professor
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet Universitetssjukhusöversjuksköterska Sahlgrenska universitetssjukhuset
Gästprofessor Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik/Chalmers

Inger Jansson
Leg sjuksköterska, Fil. Dr, Docent
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin
Kombinationsuppdrag, Göteborgs stad

Lena Nordeman
Leg. sjukgymnast, docent
FoU-chef, adjungerad universitetslektor, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs universitet
Forskning, Utbildning, Utveckling och Innovation (FoUUI) primär och nära vård, Regionhälsan Västra Götalandsregionen
FoUUI-Centrum Södra Älvsborg, Borås

Qarin Lood
Docent i arbetsterapi, universitetslektor
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs universitet

Ramona Schenell
Fil dr. vårdvetenskap
Göteborgs stad, Äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen, Avdelningen för Hälso- och sjukvård
Adjungerad lärare Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Zahra Ebrahimi
Specialistsjuksköterska, Filosofie doktor, lektor
Forskare vid Göteborgs universitets Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC)
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I fokus

Uppdaterad