Artikel

Forskningsnätverk för nära vård med fokus på kommunal vård och omsorg

Forskningsnätverket god och nära vård med fokus på kommunal vård och omsorg (KomFoU) vänder sig till forskare och andra anställda vid Göteborgs universitet och FoU-enheter i Västra Götalands län, samt andra parter som har ett intresse av nätverkets fokusområde.

Syfte

Huvudsyftet med nätverket är att med ett vetenskapligt förhållningssätt verka för kunskapsutveckling kring god och nära vård med fokus på personer i behov av kommunal vård och omsorg eller vård och omsorg från flera vårdgivare där kommunen utgör en part.

För att uppnå huvudsyftet har nätverket även följande delsyften:

 • Skapa möjligheter till samverkan mellan kommun, region och akademi på området.
 • Öka samarbetet mellan forskare, personer i behov av vård och omsorg samt vård- och omsorgspersonal för att planera och genomföra gemensamma forsknings- och/eller utvecklingsprojekt inom ramen för nätverkets huvudsyfte.
 • Stärka den tvärvetenskapliga forskningen inom området.
 • Implementera forskningsresultat i universitetsutbildningar samt inom vård och omsorg.
 • Sprida forskningens resultat till nytta för personer i behov av vård och omsorg, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.

 • Identifiering av långsiktiga forskningsbehov med utgångspunkt i praktikens behov.
 • Workshoppar, seminarier och dialog mellan forskare, personer i behov av vård och omsorg, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare, exempelvis i skapandet av nya forsknings- och utvecklingsprojekt, för att gemensamt samla in och analysera data eller sprida och synliggöra resultat.
 • Gemensamma ansökningar om forskningsanslag för nätverksbyggande och forsknings- och utvecklingsprojekt.
 • Gemensamma vetenskapliga artiklar och andra publikationer.
 • Påverkansaktiviteter, exempelvis debattartiklar, blogginlägg eller deltagande i tv-soffor.
 • Utbyte genom referensgrupper kopplade till enskilda forsknings- och utvecklingsprojekt.

Bakgrund

FoU i Väst vid Göteborgsregionen tog i samarbete med Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi samt Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs Universitet hösten 2020 initiativ till att starta ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk kring God och nära vård med fokus på kommunal vård och omsorg.

I utredningen om en god och nära vård påpekas att uppföljning och forskning inom primärvården behöver öka när alltmer av vården kommer att utföras utanför sjukhusen, bland annat i hemmet hos personer i behov av vård och omsorg. Det är redan tidigare känt att behovet av forskning och uppföljning i kommunal vård och omsorg är underförsörjt, men behovet accentueras av omställningen till en god och nära vård. Vi menar att forskningen måste bedrivas där människorna lever sina liv och får vård och behandling. Parternas erfarenheter är att det är svårt att bedriva forskning utanför sjukhusen, i synnerhet i kommunal verksamhet. Ibland bedrivs forskning om faktorer och situationer som i ett större perspektiv berör flera olika vårdgivare, men de studeras enbart ur ett perspektiv i en vårdkedja och inkluderar sällan den kommunala vården och omsorgen.

Nätverket bildades utifrån ett intresse av att fördjupa kunskaper om vård och omsorg med utgångspunkt i var vården faktiskt bedrivs och kommer att bedrivas.

Organisation, medlemskap och styrning

Nätverket träffas minst fyra gånger per år, antingen digitalt eller i lokaler hos någon av de deltagande parterna. Nätverket leds av en styrgrupp som är utsedd av de parter som tog initiativ till nätverket. Ordförandeskapet roterar mellan deltagande parter. Styrgruppen beslutar om målsättning, inriktning och aktiviteter. En särskild beredningsgrupp förbereder varje nätverksträff. Den deltagare som är intresserad av att lyfta något i nätverket, meddelar detta till beredningsgruppen.

Nätverket initieras utan egen budget. Parterna deltar inom ramen för annan finansiering. En målsättning är att söka finansiering för nätverket, bland annat till arrangerandet av seminarier och konferenser och för en eller flera personer som administrerar och håller ihop nätverket. En annan målsättning är att koppla referensgrupper, där såväl brukarrepresentanter som praktiskt verksamma ingår, till de aktiviteter som genomförs i nätverket.

Om du vill delta i nätverket anmäler du ditt intresse till ordförande som beslutar om deltagande i samråd med styrgruppen. I anmälan ska du ange motivet till varför du vill delta, och på vilket sätt du kan bidra.

Ordförande (till och med vårterminen 2022)
Theresa Larsen
Analytiker/projektledare
Göteborgsregionen, FoU i Väst
theresa.larsen@goteborgsregionen.se

Beredningsgrupp (förbereder nätverksträffarna):

Helle Wijk
Professor
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet Universitetssjukhusöversjuksköterska Sahlgrenska universitetssjukhuset
Gästprofessor Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik/Chalmers
helle.wijk@fhs.gu.se

Inger Jansson
Leg sjuksköterska, Fil. Dr, Docent
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin
Kombinationsuppdrag, Göteborgs stad
inger.jansson@fhs.gu.se

Lena Nordeman
Leg. sjukgymnast, docent
FoU-chef, adjungerad universitetslektor, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs universitet
Forskning, Utbildning, Utveckling och Innovation (FoUUI) primär och nära vård, Regionhälsan Västra Götalandsregionen
FoUUI-Centrum Södra Älvsborg, Borås
lena.nordeman@vgregion.se

Qarin Lood
Docent i arbetsterapi, universitetslektor
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs universitet
qarin.lood@neuro.gu.se

Ramona Schenell
Fil dr. vårdvetenskap
Göteborgs stad, Äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen, Avdelningen för Hälso- och sjukvård
Adjungerad lärare Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet
ramona.schenell@aldrevardomsorg.goteborg.se

Zahra Ebrahimi
Specialistsjuksköterska, Filosofie doktor, lektor
Forskare vid Göteborgs universitets Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC)
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
zahra.ebrahimi@gu.se

Övriga deltagare:

Doris Lydahl
Forskare
Göteborgsregionen, FoU i Väst
doris.lydahl@goteborgsregionen.se

Elin Siira
Doktorand (M.a. sociologi)
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
elin.siira@gu.se

Eva Holmgren
Universitetslektor och programansvarig
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet
eva.holmgren@neuro.gu.se

Greta Häggbom Kronlöf
Docent i arbetsterapi, universitetslektor
Ansvarig för arbetsterapeutprogrammet
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs universitet
greta.haggblom-kronlof@neuro.gu.se

Kaisa Mannerkorpi
Professor
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet
kaisa.mannerkorpi@neuro.gu.se

Karina Tilling
Forskare
Göteborgsregionen, FoU i Väst
karina.tilling@goteborgsregionen.se

 • 24 januari kl. 9-11
 • 22 mars kl. 14-16
 • 12 maj kl. 14-16

Mötena sker preliminärt digitalt via Teams.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I fokus

Uppdaterad