Rapport

Life filming – för ökad delaktighet i en stad för alla?

Life filming är en metod som bygger på att enskilda människor filmar en miljö utifrån ett specifikt tema. Göteborgs Stad ville se om metoden kan göra personer med intellektuell funktionsnedsättning mer delaktiga i utveckling och förbättring av stadsmiljön.

Satsningen var ett samarbete mellan förvaltningen för demokrati och medborgarservice, förvaltningen för funktionsstöd och stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Life filming som metod har tidigare prövats i Göteborgs Stad (se nedan) men det här var första gången som en av de tekniska förvaltningarna var med från början i upplägg och planering av arbetet.

Personer från daglig verksamhet undersökte hur stadsmiljöförvaltningens satsning på sommargågator fungerade för dem. De kunde genom Life filming fota, filma och föra fram sina synpunkter kring vad som har fungerat bra och mindre bra i utemiljön. Stadsmiljöförvaltningen får genom detta arbetssätt nya kunskaper om hur de kan skapa en mer tillgänglig utemiljö och kan ta med sig dessa nya insikter inför nästa satsning på sommargågator.

Satsningen har följts av en forskare på FoU i Väst. Det övergripande syftet med följeforskningen var att undersöka hur filmer som tagits fram med hjälp av Life filming kan implementeras i kommunala verksamheter som ska utveckla och förbättra stadsmiljön. Dessutom syftade följeforskningen till att beskriva deltagarnas upplevelser av att använda Life filming.

GDPR en försvårande omständighet

Resultatet visar att projektet fick svårt att filma på det sätt man hade gjort i tidigare Life filming-projekt på grund av GDPR. Detta innebar att projektet behövde förlängas för att frågan om hantering av personuppgifter behövde utredas. En av verksamheterna hoppade av för att de regler som skapades för filmningen upplevdes som för begränsande, men för de två dagliga verksamheter som var kvar innebar projektet ett växande för målgruppen och en känsla av ökad delaktighet.

Eftersom filmerna i det här fallet behövde begränsas till sammanfogade stillbilder (på grund av GDPR) kunde dynamiska filmer inte göras, vilket väcker frågan om viktig information går förlorad. En annan fråga som bör diskuteras handlar om lagar och regler och vilken lag som ska vara överordnad när filmer skapas av personer i daglig verksamhet. Kan man se dessa filmer som ett uttryck för yttrandefrihet eller konstnärligt skapande? Funktionshinderspolitiken bygger på att alla människor har lika värde och att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och ta plats i samhället. Frågan är om de begränsningar som görs på grund av GDPR gynnar delaktigheten bland personer på daglig verksamhet?

Bidrag till ökad förståelse

De filmer som deltagarna skapade bidrog till en ökad förståelse för hur personer med intellektuell funktionsnedsättning ser och tolkar objekt och information, samt vilka barriärer som finns i stadsmiljön. Projektet bidrog även till positiva effekter som ökad samhörighet bland deltagarna som arbetade med Life filming och ökad kunskap över organisationsgränserna för personal och chefer. Dessutom bidrog projektet till ökad digital delaktighet för både deltagare och personal.

Beslut om fortsättning

Trots utmaningarna bedömer de tre förvaltningarna att satsningen ha gett så pass goda effekter att de har beslutat att implementera arbetssättet.

Erfarenheter från tidigare Life filming-projekt

Personer med intellektuell funktionsnedsättning ger sin syn på stadsmiljön
I ett pilotprojekt i Göteborgs Stad våren 2018 undersökte man om Life filming kunde vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Kan Life filming vara en metod för ökad delaktighet?
Hösten 2015 genomfördes ett projekt i Göteborgs Stad där äldres och ungas behov och upplevelse av sin boendemiljö undersöktes med hjälp av Life filming.

Kontakt

I korthet

Författare

Lisbeth Lindahl

Publiceringsår

2023

Uppdaterad