Rapport

Kan Life filming vara en metod för ökad delaktighet?

Hösten 2015 genomfördes ett projekt i Göteborgs stad Centrum där äldres och ungas behov och upplevelse av sin boendemiljö undersöktes med hjälp av metoden Life filming.

Projektet hade fått medel från stadens utvecklingsfond för socialt förebyggande insatser. Sju grupper (tre grupper med barn/unga och fyra med seniorer) med sammanlagt ett fyrtiotal personer medverkade i projektet. Förutom gruppträffarna där deltagarna lärde sig att filma ingick även ett dialogmöte med inbjudna tjänstepersoner och politiker samt en extern filmvisning i projektet.

Följeforskning

Parallellt med projektet genomförde Göteborgsregionen FoU i Väst följeforskning vars syfte var att utvärdera projektets betydelse för deltagarna, framför allt om det bidrog till en upplevelse av ökad delaktighet. Följeforskningen byggde på en mix av metoder: observationer, enkäter och intervjuer. Fyrtio personer besvarade enkäter och/eller medverkade i en intervju. Trettiotre av dem var deltagare medan sju var personal.

Resultat

Resultatet visar att hälften av deltagarna var positiva till projektet – 16 av 32 tyckte att det var bra eller jättebra. De som var kritiska var framför allt gruppen högstadieelever och eftersom tretton enkäter kom från den gruppen påverkade deras resultat helheten. Sammantaget var det fler seniorer än yngre personer som var mycket positiva till projektet. Det som projektet framför allt upplevdes ha bidragit till var ökade kunskaper i filmning. Tre deltagare hade dock inte lärt sig att filma och de var alla äldre kvinnor.

Projektet upplevdes även ha bidragit till att göra deltagarna uppmärksamma på sin boende- och närmiljö (16 av 20 deltagare). Däremot var det mer tveksamt om projektet hade bidragit till en upplevelse av ökad delaktighet. Det var en mindre andel som uppgav detta (7 av 20 under projektet och 10 av 27 efter projektet).

Kontakt

I korthet

Författare

Lisbeth Lindahl

Framtagen

2016

Uppdaterad