Projekt avslutat

Rebas – Regionala bilder av segregation

Projektet Rebas har syftat till att beskriva segregationen i Göteborgsregionen samt utvecklingen över tid.

Syfte och mål

De regionala bilderna av segregationen kommunicerades i mötesplatser med politiker och tjänstepersoner i syfte att starta en dialog om möjliga strategiska insatser.

Dessutom togs det inom ramen för projektet fram en modell för att följa, visualisera och analysera segregationen. Denna del av arbetet fördjupades i den andra projektetappen.

Finansiär

Delegation mot segregation (Delmos). Statsbidraget delas ut till kommuner och regioner för att motverka och minska segregation.

Fördjupning

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön) och innebär att det blir koncentrationer av människor med liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor.

Segregationen påverkar hela samhället. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner.

Projektet genomfördes tillsammans av GR:s alla avdelningar (Utbildning, Miljö och samhällsbyggnad samt Arbetsmarknad och social välfärd). Syftet var inte bara att beskriva segregationens nuläge i Göteborgsregionen utan även utvecklingen över tid, att genom mötesplatser starta en dialog om strategiska insatser liksom att skapa en modell för att följa, visualisera och analysera segregationen.

Resultat

Följande rapporter har tagits fram inom ramen för projektet:

Regionala bilder av segregation – ett kunskapsunderlag

I denna presenteras ett kunskapsunderlag om segregationen i Göteborgsregionen. Syftet med rapporten är att visa på likheter och skillnader som finns mellan olika geografiska områden. Fokus ligger på kommunöverskridande mönster/stråk.

Rapport om skolsegregation

I denna rapport ges inledningsvis en definition av segregation och skolsegregation. I rap­porten diskuteras därnäst skolsegregationens orsaker och konsekvenser.

Rapport om barnfattigdom

Att växa upp i fattigdom kan påverka ett barns liv negativt på flera sätt. Forskningen vi tagit del av visar lyckligtvis att jämförelsevis få barn som växer i fattigdom gör det under lång­varig tid. Den visar också på samband mellan hur lång perioden i fattigdom varit och hur allvarliga konsekvenserna kan bli.

Rapport om handlingsutrymme mot segregation

Segregation handlar om en rumslig uppdelning av människor utifrån en bestämd kategorisering. Med detta menas att människor med olika demografiska, socioekonomiska och etniska tillhörigheter tenderar att leva och verka åtskilda.

 

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Pågick

Etapp 1: 1 juli 2020 –15 april 2021
Etapp 2: 1 maj 2021 – 30 april 2022

GR:s roll

Projektledare, projektägare, utförare

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 10. Minskad ojämlikhet
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Uppdaterad