Artikel

Planeringsunderlag för en hållbar Göteborgsregion

Hur vi bygger samhällen påverkar klimat, miljö och invånarnas livskvalitet. Göteborgsregionen växer vilket ökar behovet av att samordna den fysiska planeringen för bostadsbyggande, näringslivsetableringar och infrastruktur. En långsiktigt hållbar planering kräver att rätt sak hamnar på rätt plats.

Därför utvecklar GR kunskap och tar fram planeringsunderlag och överenskommelser som kan ligga till grund för medlemskommunernas beslutsprocesser, underlag som enskilda kommuner ibland inte kan utveckla på egen hand eller som helt enkelt blir bättre av samverkan.

En del planeringsunderlag är politiskt beslutade mål och strategidokument eller överenskommelser. Andra är baserade i kunskap från olika projekt som GR driver eller deltar i, ofta tillsammans med forskare.

Här hittar du styrande dokument men också verktyg och metoder. Några av våra aktuella projekt och rapporter har vi också samlat här.

Politiskt beslutade dokument

Det långsiktiga mål- och strategidokument Hållbar tillväxt fokuserar på regional struktur, främst frågor som rör infrastruktur, bebyggelse och grönstruktur. Dokumentet är resultatet av ett brett politiskt samarbete och lägger grunden för det gemensamma arbetet med att utveckla Göteborgsregionen till en stark europeisk tillväxtregion. Läs mer: Hållbar tillväxt – mål och strategier med fokus på regional struktur

Strukturbild för Göteborgsregionen innehåller överenskommelser för fysisk planering och det gemensamma ansvaret för en långsiktigt hållbar regional struktur. Ambitionen är att medlemskommunerna tar sitt ansvar lokalt genom att utgå från styrdokumentet i sin planering. Läs mer: Strukturbild för Göteborgsregionen

Detta strategidokument är en gemensam överenskommelse kring hur kust- och havsområdet mellan Kungsbacka i söder och Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Den fördjupade strukturbildens element har delats in i Öppet hav, Skärgård, Kustbygd, Kustcentra och Transportstråk. Läs mer: Fördjupad strukturbild för kustzonen

En regional vattenförsörjningsplan är ett vägledande handlingsprogram för hushållning med vatten så att en av våra viktigaste resurser används ansvarsfullt för kommande generationer. Den nuvarande planen utarbetades av GR i samarbete med de 13 medlemskommunerna och uppdaterades 2020. Läs mer: Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

Hur kan vi göra avfallshanteringen bättre? Avfallsplanen är ett styrdokument som innehåller mål och förslag till åtgärder för hur avfall ska tas om hand och förebyggas. GR har samordnat medlemskommunernas avfallsplaner sedan 2011, den nuvarande planen till 2030. Läs mer: Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan till 2030

GR:s nätverk för infrastruktur, kollektivtrafik samt miljöstrategiska och översiktliga planeringsfrågor har samverkat kring en inriktning för transportinfrastrukturplaneringen. Den utgör grunden för GR:s prioriteringar vid revidering av nationell och regional transportinfrastrukturplan. Läs mer: Inriktning för transportinfrastrukturplaneringen

2030 ska det regionala cykelvägsnätet vara fullt utbyggt. Det är ett av målen i cykelplanen som GR har tagit fram tillsammans med de 13 medlemskommunerna. Att fler tar cykeln är viktigt om vi ska nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi i Västra Götaland år 2030. Då behövs en attraktiv infrastruktur. Läs mer: Cykelplan för Göteborgsregionen

2015 formulerade sex kommuner och två kommunalförbund en gemensam målbild för en hållbar regional struktur i stråket Göteborg – Borås. Siktet är inställt på 2035. Den gemensamma målbilden har ligger till grund för nätverkande och projekt. Läs mer: Målbild för stråket Göteborg–Borås 2035

Verktyg för planerare

Regionala bilder är ett kunskapsunderlag i flera delar som lyfter frågor om fysisk planering på mellankommunal och regional nivå. Varje del har ett tema och utifrån temat beskrivs regionens historiska utveckling, nuläge och möjliga framtida scenarion. Kunskapsunderlaget är tänkt att vara en grund för prata om regionens långsiktiga utveckling och framtida utmaningar. Läs mer: Regionala bilder - underlag för fysisk planering.

Hållbarhetsverktyget är en del av GR:s karttjänst. Verktygets beräkningsmodell uppskattar mängden persontransporter och vilka utsläpp som uppstår från ett nyexploaterat område. Vilka resor genereras och vad betyder de för energiförbrukning och koldioxidutsläpp? Läs mer: Hållbarhetsverktyget

Göteborgsregionens kartor kan användas av dig som vill studera ett regionalt perspektiv bortom kommungränserna. I karttjänsten kan du bland annat visa resultat från analyser och kartläggningar som GR har gjort, ofta i samverkan med medlemskommuner. Läs mer: Lär känna GR:s karttjänst

Verktygslådan ska bidra till att stärka sociala aspekter i planeringsprocesser. Den togs fram inom projektet Social innovation i samhällsplanering och ger metoder att använda i medskapande innovationsprocesser, till exempel samarbete mellan samhällsbyggnads- och sociala förvaltningar. Läs mer: Verktygslåda för socialt hållbar samhällsplanering

Projekt och rapporter

Projektet Rebas syftar till att beskriva segregationens nuläge i Göteborgsregionen samt utvecklingen över tid. Läs mer: Rebas –Regionala bilder av segregation

Projektet ska leda till nya arbetssätt, nya verktyg och en fördjupad samverkan mellan sektorer och verksamheter för att ge kommunerna möjlighet att implementera klimatanpassningen i befintliga planeringsstrukturer. Läs mer: PEHKA – Etablering av hållbara klimatanpassningslösningar

Projektets syfte är att säkra och stärka framtida vattenförsörjning i regionen på ett resurseffektivt sätt. Hur kan framtida vattenbehov mötas genom regional samverkan? Läs mer: SVAR stärkt vattenförsörjning inom GR

Projektet kommer att resultera i en arbetsmetodik som bland annat kommuner kan använda för planering och utveckling av stationsnära områden. I det avslutade projektet Urbana stationssamhällen – förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet (2020-2022) Länk till annan webbplats. utvecklades en analys- och utvärderingsmetod som nu testas nu i praktiken tillsammans tre kommuner i Göteborgsregionen.

Att utveckla levande stationssamhällen innebär komplexa problem som ofta inte kan lösas av en enskild kommun. Projektet har undersökt behov och förutsättningar för fördjupad regional samverkan för stationssamhällens utveckling. Läs mer: Levande stationssamhällen

EU-projektet Land-Sea-Act vill förbättra och integrera havs- och landbaserad fysisk planering för att minska intressekonflikter på olika styrnivåer. Syftet är dubbelt: Skapa bättre förutsättningar för den maritima sektorn och hitta de mest hållbara platserna för nya lokaliseringar. Läs mer: Land-Sea Act – Den regionala blå ekonomin

I Göteborgsregionen finns flera stora tysta områden. Vi behöver sådana omgivningar, fria från buller, för vår återhämtning. Men samtidigt är stora delar av de attraktiva friluftsområdena påverkade av bullerkällor. GR har kartlagt de tysta områdena. Läs mer: Tysta områden i Göteborgsregionen

Jordbruksmark är en resurs som i ökande grad exploateras. Samtidigt säger lagstiftningen att brukningsvärd jordbruksmark är ett nationellt intresse. GR och medlemskommunerna har kartlagt befintlig jordbruksmark och tagit fram förslag till planeringsprinciper. Läs mer: Kartläggning av jordbruksmark i Göteborgsregionen

När befolkningen växer blir det trängsel på vägarna, vilket leder till ökade koldioxidutsläpp. GR och sju andra storstadsregioner har samarbetat i EU-projektet SMART-MR för att utbyta kunskap och ta fram handlingsplaner som ger effektiva lösningar. Läs mer: Transforming European Metropolitan Regions

Hittar du inte projektet du letar efter? Eller rapporten du sökte? I vårt sök på webbplatsen finns mycket mer material. Sök bland allt på vår webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Björn Sundén

Enhetschef och regionplanerare

031-335 51 23

Uppdaterad