Stöd och erbjudande

Kartläggning i kommunen: Hur samverkar skolan med arbetslivet?

Hur ser samverkan mellan skola och arbetsliv ut i er kommun? I många kommuner saknas former och strukturer för samverkan samt en långsiktighet i arbetet. En nulägesanalys kan bidra med förståelse för hur arbetet fungerar idag samt vad som kan utvecklas.

Samverkan med arbetslivet är en viktig del i elevernas studie- och yrkesvägledning. Den bidrar bland annat till att synliggöra framtidsmöjligheter och att öka självkännedomen. Utan övergripande strukturer för hur elevernas möte med arbetslivet ska se ut i kommunen riskerar dock arbetet att bli personbundet och ofta sker aktiviteter och insatser utan någon analys av elevernas behov. Detta kan påverka likvärdigheten negativt.

Hur ser det ut i er kommun?

I de flesta kommuner finns goda exempel på när samverkan mellan skola och arbetsliv fungerar bra. Dessa är viktiga att ta tillvara, synliggöra och systematisera. En nulägesanalys kan göra det möjligt att få syn på såväl bra initiativ som utvecklingsmöjligheter i kommunen. GR har genomfört ett antal genomlysningar, där samverkan med arbetslivet har kunnat optimeras och kommunens arbete med studie- och yrkesvägledning har stärkts. Se exempel till höger.

Frågeställningarna som ni önskar få besvarade tar vi fram tillsammans och kan exempelvis ta avstamp i nedanstående frågeställningar:

  • Hur arbetar medarbetare i kommunen utifrån kommunala mål och riktlinjer med koppling till studie- och yrkesvägledning?
  • Hur arbetar utbildningskedjan med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar som en del av kompetensförsörjningen?
  • Hur fungerar praktiksamordningen i kommunen?
  • Hur bidrar olika studie- och yrkesvägledande insatser i kommunen till kvalitet och goda effekter inom kompetensförsörjningsarbetet?
  • Hur arbetar utbildningskedjan med samverkan mellan skolan och arbetsliv som en del av elevernas studie- och yrkesvägledning? Vilka strukturer finns på plats?
  • Hur anpassas studie- och yrkesvägledningsinsatser utifrån elevgruppens behov?
  • Hur ser arbetslivet på deras samverkan med skolan och kommunen?
  • Hur ser samverkan mellan olika yrkesroller ut?

En genomlysning syftar till att bidra med underlag till utvecklingen av en organisation där eleverna ska få likvärdiga förutsättningar inför det framtida studie- och yrkeslivet och där det finns ett utvecklat och hållbart arbete vad gäller kompetensförsörjningen.

Målet är att genomlysningen ska synliggöra vad som i dagsläget fungerar bra och vad som behöver utvecklas och på så vis ligga till grund för välgrundade beslut till förändring.

Kontakt

I korthet

Hur ser samverkan mellan skola och arbetsliv ut i kommunen? Vad fungerar bra och mindre bra? Och hur kan det utvecklas? Se exempel på hur andra har gjort nedan.

Kungsbacka kommun

På uppdrag av Kungsbacka kommun genomförde GR en kartläggning och en nulägesanalys av studie- och yrkesvägledningen i kommunen. Syftet var att ge en bild av hur organisationen kring detta ser ut idag och få en förståelse för huruvida internt uppsatta mål samt skollag och läroplaner uppnås och efterföljs. Ladda ner rapporten. Pdf, 8 MB.

Mölndals stad

På uppdrag av utbildningsnämnden i Mölndals stad genomförde GR en kartläggning och en nulägesanalys av studie- och yrkesvägledningen i Mölndals stad. Huvudsyftet var att svara på huruvida organisationen av studie- och yrkesvägledarna bidrar till kvalitet i arbetet samt om uppsatta mål och riktlinjer efterföljs. Ladda ner rapporten. Pdf, 500 kB.

Uppdaterad