Metod och verktyg

Kartläggning och kunskapsbedömning på Språkintroduktion

Ett inspirationsmaterial som fokuserar på goda exempel och erfarenhet om hur man konstruktivt kan arbeta med kartläggning och kunskapsbedömning på inriktningen språkintroduktion inom gymnasieskolans introduktionsprogram. Materialet riktar sig i första hand till dig som är lärare, rektor eller på annat sätt ansvarar för mottagande, kartläggning och lärande på introduktionsprogrammet språkintroduktion.

Nyanlända ungdomar behöver snabbt få en kvalificerad och enhetlig bedömning av både formella och informella kunskaper. Inom ramen för ESF-projektet InVäst har Göteborgsregionen (GR) därför tagit fram ett inspirationsmaterial med fokus på kartläggning och bedömning av nyanlända ungdomars kunskaper och erfarenheter på språkintroduktion.

Med målet att den nyanlända eleven så fort som möjligt ska ta sig vidare till annan utbildning eller yrkesbana utgår introduktionsprogrammet språkintroduktion från den enskilde individen och dess behov, önskeläge och förmågor. Den inledande och fortlöpande bedömningen blir i det avseendet en nyckel med vilken man kan synliggöra kunskapsnivå och progression, revidera plan efter behov och tillåta eleven att skynda på eller ta sig tid.

Varje kapitel i det här materialet beskriver ett område utifrån relevanta styrdokument och aktuellt kunskapsläge samt ger exempel på metoder, rutiner eller andra faktorer som språkintroduktionsenheter i landet själva anser kan bidra till positiva resultat. Oftast är de förankrade i det väl beprövade, men de kan också bygga på lyckade lokala försök att möta en viss utmaning. Tanken är att varje verksamhet själv ska kunna plocka de delar ur materialet som anses kunna gynna den egna verksamheten eller målgruppen. För mer utförlig information om de exempel som beskrivs finns alla källor i slutet av materialet.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2019

Framtagen inom projekt

InVäst

Finansiär

Europeiska socialfonden (ESF)

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad