Rapport

Nattfrid? Om tillsyn på natten för äldre personer med hemtjänst.

Projektet Nattfrid handlade om att erbjuda äldre personer i eget boende tillsyn på natten med hjälp av webbkamera i stället för eller som komplement till personligt besök. Studiens slutsats är att webbkamera kan vara ett gott komplement men att dagens tekniska problem måste lösas.

Under perioden september 2011 till och med oktober 2012 genomfördes projektet i tre kommuner: Göteborg, Järfälla och Varberg. De två FoU-enheterna FoU i Väst och FOU nu i Järfälla fick i uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet att tillsammans utvärdera projektet. Målet var att utforska de äldre personernas, anhörigas och nattpersonalens upplevelser av tillsyn via webbkamera, och göra en kostnadsmässig jämförelse mellan de båda formerna av tillsyn. Under projekttiden testade sammanlagt 23 personer tillsyn på natten via webbkamera.

De äldre positivt inställda till webbkamera

Resultatet från intervjuerna med de äldre personerna visade att de var positivt inställda till tillsyn med webbkamera. Flera av de svarande hade tidigare erfarenhet av personlig tillsyn på natten och menade att de blev mindre störda med tillsyn via webbkamera, vilket upplevdes som positivt, inte minst för deras sömnkvalitet. Även de som hade en kombination av personlig tillsyn och tillsyn via webbkamera upplevde det som värdefullt.

Dock poängterade de att tekniken aldrig kunde likställas med eller ersätta mänsklig kontakt eller fysisk assistans. Några personer påpekade också att det ibland kunde kännas påträngande med en kamera i sovrummet. Därtill efterfrågade många mer information om webbkameran, hur tillsynen gick till, vem som tittade och vad som skulle hända om tekniken inte fungerade.

Även anhöriga och personal positiva

Majoriteten av de anhöriga var positivt inställda till tillsynen med hjälp av webbkamera. De kände sig trygga och nöjda med tillsyn för sin närstående och de såg gärna att den närstående fortsatte med tillsyn via webbkamera på natten. Även nattpersonalen och andra vidtalade nyckelpersoner var också över lag positiva och nöjda med tillsyn via webbkamera.

Dock påverkade de tekniska problem som förekom nattpersonalens arbetssituation negativt eftersom det medförde extra hembesök till de äldre personerna i stället för tillsyn via webbkamera. Personalen menade att det var av största vikt att de tekniska problemen åtgärdades.

Kostnadseffekter

Vid en beräkning av kostnaderna för tillsyn med hjälp av webbkamera i jämförelse med personlig tillsyn framkom att tillsyn med webbkamera kan leda till positiva nettoeffekter. Kalkylen baseras dock på ett litet antal kameror och det finns sannolikt fler såväl positiva som negativa variabler att ta hänsyn till.

Studiens slutsats är att webbkamera kan utgöra ett gott komplement i tillsyn av vissa äldre personer men att dagens tekniska problem måste lösas.

Studien har genomförts av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Framtagen

2012

Författare

Carina Abrahamson Löfström och Nina Larsson

Uppdaterad