Nyhet

GR skapar regional innovationsarena med fokus på AI

Den 14 juni enades 13 kommundirektörer i Göteborgsregionen om att samlas i en regional innovationsarena med fokus på AI. Arenan ska stärka samarbetet kring innovation och gemensamt lärande och ta fram konkreta AI-lösningar som har sin utgångspunkt i reella behov i kommunerna.

GR:s kommuner står inför flera stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen. En åldrande befolkning, minskande födslotal och ett ansträngt ekonomiskt läge innebär att det är särskilt viktigt att arbeta med innovation för att möta framtidens behov.

På uppdrag av regionens kommundirektörsnätverk har GR tagit fram förstudien ”AI och kompetensförsörjning inom välfärden”. Den visar vilka steg kommunerna behöver ta – i ett relativt kortsiktigt perspektiv - för att framgångsrikt kunna nyttja potentialen med AI.

AI testas i praktiken

Genom att samlas i en regional innovationsarena inleder GR:s 13 medlemskommuner nu arbetet med att förvandla slutsatserna från förstudien till konkreta åtgärder. Inom ramen för innovationsarenan ska kommunerna dels samarbeta kring omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och påverkan på nationell nivå, dels arbeta med att testa, utveckla och genomföra AI-lösningar i praktiken.

- Den regionala innovationsarenan blir en viktig pusselbit i arbetet med att effektivisera och kompetensförsörja välfärden inom Göteborgsregionen. Utvecklingen inom AI går snabbt och kräver att vi samverkar över kommungränserna för att hitta kloka lösningar, säger Pia Alhäll, kommundirektör i Härryda kommun.

Kontakt

Uppdaterad