Rapport, Statistik

Öppna jämförelser 2015 – Ekonomiskt bistånd

Syftet med sammanställningen är att underlätta för kommunerna i Göteborgsregionen att använda sig av Öppna jämförelser i sitt analysarbete.

Hur många personer i Göteborgsregionen är arbetslösa utan att ha ersättning? Vilka skillnader i behov av försörjningsstöd finns det mellan GR och landet som helhet?

Det är ett par exempel på frågor som undersöks i Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd.

Vad är Öppna jämförelser?

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som kan utgöra underlag för uppföljning, analys och utvecklingsarbete. Jämförelserna ska ge insyn i offentligt finansierade verksamheter och möjliggöra jämförelser med andra kommuner och/eller jämförelser över tid.

Regionalt utbyte och lärande kommuner emellan

Denna rapport är en regional sammanställning över GR-kommunernas resultat i Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2015. Syftet med en regional sammanställning är att göra resultaten för kommunerna i GR lättillgängliga samt underlätta jämförelser med närliggande kommuner, något som kan bidra till ett utbyte och lärande mellan kommunerna.

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Författare

Åsa Nilsson

Publiceringsår

2015

Uppdaterad