Rapport

Personer med intellektuell funktionsnedsättning ger sin syn på stadsmiljön

Kan metoden Life filming vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Frågan undersöktes i ett pilotprojekt i Göteborgs stad våren 2018.

Life filming är en metod där enskilda individer får möjlighet att ge sitt perspektiv på ett tema genom att skapa egna filmer. Deltagarna i projektet utgjordes av en grupp på sex personer mellan 22 och 55 år på en daglig verksamhet. De utforskade olika miljöer i staden med hjälp av film och dokumenterade sina upplevelser av stadsmiljön.

Lisbeth Lindahl, forskare på Göteborgsregionen, FoU i Väst, har följt pilotprojektet. Hennes uppdrag som följeforskare var att undersöka hur Life filming fungerar för den aktuella målgruppen, vilka behov som målgruppen ger uttryck för, och om projektet har bidragit till en upplevd delaktighet.

Projektets resultat

Det visade sig bland annat att alla medverkande, både personal och deltagare, var positiva till projektet. Däremot hade personalen velat ha mer förkunskaper om film och redigering innan start. Vidare upplevdes projektet ha bidragit till att skapa ökad uppmärksamhet på den fysiska miljön samt en känsla av delaktighet hos deltagarna, genom projektets anknytning till stadsutvecklingsprojektet Älvstaden.

Projektet bidrog till flera positiva effekter för deltagarna som handlade om att möta och överkomma utmaningar, empowerment och samarbete i grupp. Men det framkom också negativa upplevelser av stadsmiljön som känslor av olust, stress, utsatthet och otrygghet, vilket var förknippat med tillgänglighetsbarriärer i vid bemärkelse. Det kunde till exempel handla om att inte kunna använda toaletter på grund av att att dessa kräver betalning via Swish. Ytterligare teman som projektet synliggjorde handlade om att inte bli förstådd, stigmatisering och att leva med en osynlig funktionsnedsättning.

Följeforskningen pekar på att Life filming kan användas av personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning om upplägget modifieras lite grand. Resultatet ligger i linje med tidigare projekt som har visat att Life filming bidrar till en ökad medvetenhet om den yttre miljön, ökad delaktighet och empowerment. För deltagarna i pilotprojektet bidrog metoden även till att skapa delade erfarenheter på gruppnivå, vilket kan bidra till stärkt identitet och självkänsla. För samhällets del kan de filmer som projektet har skapat bidra till en förståelse för barriärer i stadsmiljön för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Kontakt

I korthet

Författare

Lisbeth Lindahl

Framtagen

2018

Uppdaterad