Rapport

Plug Innan: resultat och lärdomar

Plug Innan handlade om att ge fler elever förutsättningar att fullfölja sina grundskolestudier. Projektet har genomförts på 40 skolor i Västra Götaland. I en rapport som sammanfattar lärdomar från projektet lyfts bland annat stärkt skolanknytning fram som ett positivt resultat.

Plug Innan är ett utvecklingsprojekt som startade 2017 och som riktade sig till grundskolor med årskurs 5–9 i Västra Götaland. 40 skolor deltog och målgruppen omfattade 1 180 elever som vid projektets start befann sig i riskzon för att inte fullfölja sina studier.

Målet var att utveckla arbetssätt och metoder som ger fler elever förutsättningar att fullfölja sina grundskolestudier. På längre sikt ska detta bidra till att fler kan få en gymnasieexamen och därmed bättre förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden. På kort sikt var målet att de elever som deltog i projektet skulle få en stärkt skolanknytning och behörighet till gymnasiets nationella program.

Rapporten kan vara till nytta för andra skolor

Syftet med rapporten från projektet är att beskriva och synliggöra erfarenheter och kunskaper från Plug Innan som kan vara till nytta i skolors arbete med tidiga insatser för att främja fullföljda studier. Med tidiga insatser menas dels att insatserna riktas till elever i tidiga åldrar (grundskolan), men också att insatserna ska sättas in tidigt i elevens process mot (risk för) att inte fullfölja sina studier. De lokala projekten arbetade med många olika aktiviteter, och i rapporten ägnas två av dessa särskild uppmärksamhet: Samverkan med vårdnadshavare och Early Warning System (EWS).

Positiva förändringar

Rapporten pekar på att elevernas skolanknytning har stärkts genom de lokala projektens aktiviteter, framför allt när det gäller aspekter som mående och känsla av delaktighet. Betydelsen av den här typen av subjektiva eller ”mjuka” värden har också uppmärksammats i forskning, och man menar att en positiv förändring i mjuka värden kan föregå positiva förändringar när det gäller mer objektiva och mätbara värden som skolresultat och närvaro.

Även projektmodellen utvärderades

I studien utvärderas också den projektmodell som GR använde för att genomföra Plug Innan. Projektmodellens kärnkomponenter bedöms i stort vara relevanta utifrån både forskning och de medverkande skolornas uppfattningar. De utvecklingsbehov som studien visar handlar om tydlighet i innehållet i processtödet, möjlighet att vid behov erbjuda ett mer verksamhetsnära processtöd, och finslipning av innehåll och organisering av erfarenhetsutbytet.

Kontakt

Gunilla Bergström

Forskare och projektledare

031-335 51 95

I korthet

Framtagen

2021

Författare

Gunilla Bergström

Framtagen inom projekt

Plug Innan

Uppdaterad