Artikel

Projektet Loka följer AME-verksamheterna i åtta kommuner

FoU i Väst på GR medverkar i ett projekt på Mittuniversitetet för att studera åtta kommuners arbetsmarknadsprogram. En första delrapport beskriver hur kommunerna organiserar sina AME-verksamheter och hur arbetsprocesserna kring deltagarna ser ut. Lilla Edet, Mölndal, Härryda och Kungsbacka ingår i studien.

Gunilla Bergström, forskare på FoU i Väst på Göteborgsregionen, är en av skribenterna till delrapporten ”En beskrivning av arbetsmarknadsverksamheternas (AME) innehåll och arbetsprocesser i åtta kommuner”. Rapporten är framtagen inom ramen för forskningsprojektet ”Lokala arbetsmarknadsprogram – Utmaningar av och för en inkluderande arbetsmarknad” (Loka). Av de åtta kommuner som ingår i studien är fyra från Göteborgsregionen: Lilla Edet, Mölndal, Härryda och Kungsbacka.

– Vi kartlägger och granskar lokala arbetsmarknadsprogram på kommunal nivå och erfarenheter från deltagare i programmen. Syftet är att förbättra de lokala arbetsmarknadsprogrammen, berättar Gunilla Bergström.

Forskningsprogrammet tar avstamp i de senaste årens förändringar av arbetsmarknadspolitiken samt i tidigare studier av arbetsmarknadsenheter.

Organisation och arbetssätt ur personalens perspektiv

I delrapporten redovisas de första resultaten från ett av de fyra arbetspaket som ingår i forskningsprogrammet.

– Vi försöker beskriva hur AME-verksamheten är organiserad i de åtta kommunerna och hur den övergripande arbetsprocessen ser ut när deltagare kommer in. Det handlar om varifrån deltagarna kommer, om olika insatser som finns och om hur personalen arbetar med att kartlägga, coacha, rusta, koordinera och företräda. Utgångspunkten är personalens perspektiv och deras berättelser om hur de utövar sitt arbete, berättar Gunilla.

Rapporten visar bland annat att inflödet av deltagare i allt högre grad kommer från verksamheten ekonomiskt bistånd och att det också i allt högre grad handlar om personer med så kallad ”komplex problematik”. För många av deltagarna är egen försörjning via arbete eller studier ett långsiktigt mål, och till stor del handlar det om att göra “stegförflyttningar” mot detta långsiktiga mål.

Rapporten visar också att det finns två organisatoriska modeller för beredningen av uppdragen. I den ena modellen sker beredningen i ett samverkansforum med personal från ekonomiskt bistånd och AME. I den andra modellen finns en egen organisatorisk enhet eller funktion som bereder ärendet, men som också ansvarar för kartläggning, planering, samordning och att följa upp individens process.

Mer kunskap behövs

Bakgrunden till Loka är att det behövs mer kunskap om de kommunala arbetsmarknadsverksamheterna. AME-verksamheterna har ökat i volym under flera decennier, men det saknas kunskap om vilka aktiviteter som sker, vilka som deltar i aktiviteterna och vilka effekter de har. Syftet med forskningsprogrammet är att bidra till mer kunskap genom att studera de kommunala AME-verksamheterna över tid, och att skapa förutsättningar för ökad kvalitet i AME-programmen.

Projektet Loka är finansierat av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Kontakt

Gunilla Bergström

Forskare och projektledare

031-335 51 95

Uppdaterad