Rapport

Psykisk (o)hälsa i tre stadsdelar i Göteborg

I denna rapport presenteras ett arbete som bedrivits i Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné under hösten och vintern 2016-2017. Arbetet har berört psykisk hälsa och ohälsa bland vuxna individer boende i stadsdelarna och de offentliga aktörernas förmåga att möta invånarnas behov.
I rapporten görs en problemanalys och förslag på åtgärder presenteras.

Våren 2016 fick FoU i Väst i uppdrag att tillhandahålla ett kvalificerat process- och analysstöd till de två stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné, i att stötta närområdessamverkan (NOSAM) med att göra en sektorsöverskridande analys och ta fram en handlingsplan för att hantera den psykiska ohälsan bland stadsdelarnas invånare, och skapa förslag på åtgärder för att möta de utmaningar man sett. Denna rapport presenterar resultatet av det uppdraget.

Bakgrund

Sektorschefen för Individ- och familjeomsorgen i stadsdelen Majorna-Linné gav uppdraget till FoU i Väst för att bättre kunna möta problemen med psykisk ohälsa hos den vuxna (18-64 år) befolkningen i stadsdelen. Det fanns nämligen sedan en lång tid tillbaka en upplevelse av att Majorna-Linné på flera vis utmärker sig, en bild som också varierar inom stadsdelens olika bostadsområden.

Statistik och kartläggningar visar att det finns en utbredd psykisk ohälsa i befolkningen, hög läkemedelsförskrivning, relativt höga siffror för cannabismissbruk, högre kostnader för ekonomiskt bistånd än vad som kunde förväntas relaterat till befolkningsstrukturen, samt höga ohälsotal hos den egna personalen. Trots omfattande insatser inom stadsdelens välfärdsområden, tycktes bilden av psykisk ohälsa kvarstå, och det fanns en önskan om att ta ett nytt och mer övergripande grepp om frågan, för att kunna ta fram ett kunskaps- och beslutsunderlag inför ett förändringsarbete. Önskemål fanns om att göra analysarbetet på mer än en stadsdel, varvid även Askim-Frölunda-Högsbo kom att delta i projektet.

Resultatsammanfattning

I båda de aktuella stadsdelarna, Askim-Frölunda-Högsbo respektive Majorna-Linné, finns en stor psykisk ohälsa i befolkningen, och de offentliga aktörerna klarar inte alltid av att möta det samlade behovet av vård och stöd som personer med psykisk ohälsa har.

Inom stadsdelen Majorna-Linné finns en etablerad samverkan mellan huvudmännen genom NOSAM (Närområdessamverkan) för området psykisk hälsa. Här möts framför allt representanter från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården samt primärvården (Närhälsans vårdcentraler samt privata vårdgivare). Denna arena skulle komma att utgöra ett relevant forum för tvärsektoriella analyser.

Arbetsgruppens analys utmynnade i sju åtgärdsförslag, två avseende situationen i Majorna-Linné och fem avseende Askim-Frölunda-Högsbo, bland annat att öka brukarmedverkan och att på lite olika sätt utveckla och stärka SIP – Samordnad Individuell Plan. (Åtgärdsförslagen presenteras utförligt i rapportens bilaga 5)

Kontakt

Cornelia Björk

Analytiker och projektledare

031-335 51 27

I korthet

Författare

Cornelia Björk och Åsa Nilsson

Framtagen

Mars 2017

Uppdaterad