Rapport

Psykosociala insatser till köpare av sexuella tjänster

En litteraturöversikt om insatser som erbjuds i Sverige och övriga världen. Syftet med den här begränsade, kartläggande litteraturöversikten var att undersöka vilka insatser, bestående av behandling eller stöd, som erbjuds personer som köper sex, nationellt och internationellt.

Kartläggningen har resulterat i en sammanställning av aktuell forskningslitteratur utifrån systematiska litteratursökningar samt informationsinhämtning från myndighetsrapporter, ämnesexperter med mera.

Sammanfattning av kunskapsläget

Av litteraturöversikten framgår att forskning om psykosociala insatser till köpare av sexuella tjänster är mycket begränsad. Litteraturöversikten visar att det i stort sett inte finns några vetenskapliga studier som beskriver verksamheter som erbjuder köpare av sexuella tjänster psykosociala insatser. Det finns inte heller systematiska uppföljningar av verksamheterna eller insatsernas effektivitet.

Den information som finns, och som den här litteraturöversikten baseras på, visar att utbudet av psykosociala insatser och behandling för personer som köper sexuella tjänster är mycket begränsat. Det finns också en stor variation i huruvida olika länder ser köp av sexuella tjänster som ett problematiskt beteende eller inte. Detta är sannolikt en avgörande orsak till att det har publicerats så få vetenskapliga artiklar inom området.

Sverige: Kast-mottagningar

Den verksamhet som erbjuds specifikt till målgruppen i Sverige är mottagningar för köpare av sexuella tjänster (Kast) som organiseras inom socialtjänsten i vissa kommuner. Här erbjuds psykosociala insatser och behandling till personer som köper sexuella tjänster eller upplever sitt sexuella beteende som problematiskt.

Syftet med en så bred målgrupp är att personer med upplevda problem med till exempel pornografikonsumtion eller tvångsmässigt sexuellt beteende ses som en grupp med högre risk att börja köpa sexuella tjänster.

Kast-mottagningar fanns vid tidpunkten för rapportens publicering i Stockholm, Göteborg, Malmö (Evonhuset), Västerås, Karlstad och Umeå.

Internationell utblick

Verksamheter av samma typ som Kast, som erbjuder psykosociala insatser brukare självmant kan söka upp, finns förutom i Sverige enbart i Norge.

I Storbritannien, USA, Kanada och Sydkorea finns så kallade ”John Schools” och liknande utbildningsinsatser som erbjuds personer som har arresterats när de försökt köpa sexuella tjänster. I dessa länder är köp av sexuella tjänster inte olagligt i sig, men att anstifta till prostitution (solicitation) är straffbart. Insatsernas huvudsakliga funktion är att utbilda och avskräcka, men de kan även innehålla behandlande inslag som gruppterapi.

Översikten har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Malin Isaksson, Jenny Rangmar och Margareta Forsberg

Publiceringsår

2020

Uppdaterad